close sticky

เชียงใหม่ ห้ามขายเหล้า พื้นที่คูเมืองชั้นนอก-ชั้นใน ประตูท่าแพ ตั้งแต่วันที่ 10-20 เม.ย. 64

0
6 เม.ย. 64

เชียงใหม่ ห้ามขายเหล้า ยกการ์ดสูงรับมือโควิดแพร่ช่วงสงกรานต์ คุมเข้มพื้นที่คูเมืองชั้นนอก ชั้นใน ลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 เม.ย. 64สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ประกาศ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดให้พื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ชั้นนอกและชั้นใน และลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ เป็นเขตป้องกันโรค ในเทศกาลสงกรานต์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2564ประกาศดังกล่าว ระบุว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปี จะมีการจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 จึงกำหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้1.กำหนดพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ชั้นนอก และชั้นใน (ถนนราชเชียงแสน ถนนมณนพรัตน์ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ถนนช่างหล่อ ถนนอารักษ์ ถนนชัยภูมิ ถนนคชสาร ถนนศรีภูมิ และถนนมูลเมือง) และลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ เป็นเขตป้องกันโรค2.ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ตามข้อ 1 กำกับ ควบคุม และสอดส่องดูแล มิให้จำหน่วยและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ดังกล่าว3.ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ตามข้อ 1 กำกับ ควบคุม และสอดส่องดูแล มิให้มีการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 เมษายน 2564ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่