close sticky

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เกษม จันทร์แก้ว เป็นองคมนตรี คนใหม่

0
24 มี.ค. 64

วันที่ 24 มี.ค.64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ระบุ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 แล้วนั้น


ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ เหรียญรัตนาภรณ์ เหรียญราชรุจิ นายทหาร - นายตำรวจ


บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นาย เกษม จันทร์แก้ว เป็น องคมนตรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศณวันที่ 24มี นาคมพุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน


857200


ขณะเดียวกัน เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ระบุ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ แก่นายเกษม จันทร์แก้ว 


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2564 


ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน


1616579311564


ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พ.ต.หญิง สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย


ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่