advertisement

แก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3 ถูกโหวตคว่ำ มติเห็นชอบไม่ถึงครึ่งสภา

18 มี.ค. 64

รัฐสภาใช้เวลา 4 ชม. ในการลงมติ แก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3 สุดท้ายถูกคว่ำตามคาด หลังมีคะแนนเห็นชอบ 208 ต่อ 4 เสียง งดออกเสียง 94 และไม่ลงคะแนน 136 คะแนน แต่คะแนนเสียงที่ได้ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง จึงถูกตีตกไป

เมื่อเวลาประมาณ 23.20 น. ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติไม่เห็นชอบวาระ 3 ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ผลปรากฏว่า

160270296_2075198242621857_41

• เห็นชอบ
ส.ส. 206 เสียง
ส.ว. 2 เสียง
รวม 208 เสียง
สำหรับ ส.ว. 2 คนที่ลงมติเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ พิศาล มาณวพัฒน์

• ไม่เห็นชอบ
ส.ส. 0 เสียง
ส.ว. 4 เสียง
รวม 4 เสียง

• งดออกเสียง
ส.ส. 10 เสียง
ส.ว. 84 เสียง
รวม 94 เสียง

• ไม่ประสงค์ลงคะแนน
ส.ส. 9 เสียง
ส.ว. 127 เสียง
รวม 136 เสียง

161773206_2075079439300404_87

ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่ 3 กำหนดให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภา "มากกว่ากึ่งหนึ่ง" ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสองสภา หรือ 367 คน จากสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 737 คน ซึ่งปัจจุบันมี ส.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 487 คน และ ส.ว. 250 คน แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องได้เสียงสนับสนุนจาก ส.ส. ฝ่ายค้าน 20% หรือ 43 จาก 211 เสียง และมี ส.ว. เห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ ส.ว. ที่มีอยู่ หรือ 84 คน

ดังนั้น ที่ประชุมร่วมรัฐสภา เห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภา ที่ประชุมจึงมีมติไม่เห็นชอบ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่.. พศ... มาตรา 256 เพิ่มเติมมาตรา 15/1 ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

advertisement

ข่าวยอดนิยม