ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นร้อยเอกหญิง และอีก 6 นาย

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นร้อยเอกหญิง และอีก 6 นาย

0
5 มี.ค. 64

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียดความว่า


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้


1. ว่าที่พันโท บุญเยี่ยม การสำโรง เป็น พันโท
2. ว่าที่พันตรี มาโนชย์ เพชรนาใหญ่ เป็น พันตรี
3. ว่าที่ร้อยเอก ณัฐภัทร ริ้วทอง เป็น ร้อยเอก
4. ว่าที่ร้อยเอกหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น ร้อยเอกหญิง
5. ว่าที่ร้อยเอก สมศักดิ์ สุทธิมูล เป็น ร้อยเอก
6. ว่าที่ร้อยโท เฉวียน พรมมา เป็น ร้อยโท
7. ว่าที่ร้อยโทหญิง นันทพร เชื้อฮ้อ เป็น ร้อยโทหญิง


ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 3 ลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563


ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

คำที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่