ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออนไลน์ มีนาคม มีปัญหา-ไม่ได้เงิน กรมสรรพากร เผยวิธีแก้

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออนไลน์ มีนาคม มีปัญหา-ไม่ได้เงิน กรมสรรพากร เผยวิธีแก้

0
2 มี.ค. 64

กรณีการ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออนไลน์ ปี 2563 เดือนมีนาคม ล่าสุดมีปัญหา-ไม่ได้เงิน กรมสรรพากร เปิดเผยว่า


กรณีผู้ยื่นภาษีตรวจสอบสถานะ "คืนเงินภาษี" ปรากฎว่า มีการส่งเช็คคืนเงินภาษีให้แล้ว แต่ผู้ยื่นภาษีไม่ได้รับ อันเกิดจากการเปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่แต่ยังไม่ได้รับเช็ค ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามที่ระบุไว้ในแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อขอรับเช็ดฉบับดังกล่าว หรือยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พลาดสิทธิ "เราชนะ" เพราะข้อมูลภาษี 62 รีบยื่นภาษีออนไลน์ด่วน ใน 7 วันหลังขอทบทวนสิทธิ


 


โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้


1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา


2.กรณีให้ผู้อื่นกะทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา


หากเช็คคืนเงินภาษีที่ได้รับชำรุด หรือสูญหาย หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เช่น คำนำหน้าชื่อไม่ถูกต้อง หรือ ชื่อ/นามสกุล ไม่ถูกต้อง หรือเช็คเกิน 6 เตือน ให้นำเช็คดังกล่าว (ถ้ามี) ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่


 


โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้


1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา


2.กรณีผู้ขอคืนทำเช็คที่ได้รับสูญหาย ต้องมีหนังสือแจ้งความ 


3.กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่่อ/นามสกุล 


4.กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา


ได้รับเช็คคืนเงินภาษีแต่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร/เข้าบัญชีไม่ได้ หากภูมิลำเนาตามแบบ ภง.ด.90/ 91 ในเขตกรุงเทพฯ ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร ชั้น 7 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


กรณีมีภูมิสำเนาตามแบบ ภงด.90/ 91 ในต่างจังหวัด ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ


โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการแลกเช็คเป็นเงินสด มีดังนี้


1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีคนต่างด้าว พร้อมสำเนา


2.หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล กรณีคณะบุคคล


3.กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวปะชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา


กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอคืนงินภาษี แต่ไม่ได้รับเงินคืนภาษีที่ขอคืน หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอคืน หากไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาคืนเงินภาษีดังกล่าว ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งไม่คืนเงินภาษีอากร ค.30 ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิสำเนาที่ปรากฎในหนังสือแจ้งไม่คืนเงินฯ โดยจัดทำหนังสืออุทธรณ์ขึ้นเองและชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบเอกสารประกอบ


 


 

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม