โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์-สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์" เป็นพันตรีหญิง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์-สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์" เป็นพันตรีหญิง

0
24 ก.พ. 64

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 7 ทหารชั้นสัญญาบัตร "อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์-สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์" เป็นพันตรีหญิง 


วันนี้ (24 ก.พ.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียดความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้  1. ว่าที่ พันโท ภัทรพงศ์ เอกลาภ เป็น พันโท

  2. ว่าที่ พันตรี ภันธภัทร สายปัญญา เป็น พันตรี

  3. ว่าที่ พันตรีหญิง อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

  4. ว่าที่ พันตรีหญิง สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

  5. ว่าที่ ร้อยเอก สมศรี ผสม เป็น ร้อยเอก

  6. ว่าที่ ร้อยโท วสันต์ ผ่องสุข เป็น ร้อยโท

  7. ว่าที่ ร้อยโท ธนาพร โพธิ์ทอง เป็น ร้อยโท


ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.2563 


ประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

คำที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

close sticky