โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันตรีหญิงกรองทอง สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันตรีหญิงกรองทอง สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย

0
19 ก.พ. 64

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 7 ทหารชั้นสัญญาบัตร “ว่าที่พันตรีหญิงกรองทอง สิริวชิรภักดิ์” เป็น พันตรีหญิง 


วันนี้(19 ก.พ.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีเนื้อหารายละเอียด ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้1.ว่าที่พันโท ชลากรณ์ วัฒน์ธนนันท์ เป็น พันโท

2.ว่าที่พันตรี วรัฏฐา อริยา เป็น พันตรี

3.ว่าที่พันตรีหญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

4.ว่าที่พันตรีหญิง เยาวมาลัย ชุมภู เป็น พันตรีหญิง

5.ว่าที่ร้อยเอก ฤทัย วัชรจำรูญ เป็น ร้อยเอก 

6.ว่าที่ร้อยเอกหญิง เบญจรงค์ เทพนิมิต เป็น ร้อยเอกหญิง

7.ว่าที่ร้อยโท มนตรี กุณะ เป็น ร้อยโท


ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.63 เป็นต้นไป


 


1613742645972


1613742659167

คำที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่