พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย

0
10 ก.พ. 64

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ และอีก 6 นาย


เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้


1. ว่าที่ พันเอก พีรพัสตร์ เสือยันต์ เป็น พันเอก
2. ว่าที่ พันโทหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง
3. ว่าที่ พันโทหญิง สิริมา พิศสุวรรณ เป็น พันโทหญิง
4. ว่าที่ พันตรี ธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็น พันตรี
5. ว่าที่ พันตรีหญิง ศิริพร ค่านนท์ เป็น พันตรีหญิง
6. ว่าที่ ร้อยเอก วิศณุกร แก้วก่อง เป็น ร้อยเอก
7. ว่าที่ ร้อยโท สมศักดิ์ สุขศรีเด่น เป็น ร้อยโท


ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 6 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563


ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน


1612926356790


1612926370665

คำที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่