ยาดมโป้ยเซียน
ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
มช. ขับเคลื่อน เมืองนวัตกรรมการแพทย์ รองรับสังคมผู้สูงอายุและศูนย์กลางการแพทย์อาเซียน

มช. ขับเคลื่อน เมืองนวัตกรรมการแพทย์ รองรับสังคมผู้สูงอายุและศูนย์กลางการแพทย์อาเซียน

0
13 ม.ค. 64

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมการแพทย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสร้างสังคมสุขภาพดี ลดความเหลื่อมลํ้าการเข้าถึงเทคโนโลยีและบริการ พร้อมเพิ่มมูลค่างานวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนวัตกรรมการแพทย์  ตั้งเป้าเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,520 ล้านบาทในปี 2565  โดยในการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้ตั้งเป้าหมายดำเนินงาน CMU BCG Platform ใน 3 ด้าน ได้แก่ เมืองนวัตกรรมการแพทย์ ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และศูนย์รวมผู้นำองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างนวัตกรรมเพื่อดำรงจิตวิญญาณประจำถิ่น


1613247


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ด้านอาหารสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นการขับเคลื่อนทั้งมหาวิทยาลัย ประกอบกับในจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติผู้สูงอายุสูงมากกว่า 20% ซึ่งปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า เรามีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์ดังนี้


ศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข (Medical Hub) เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ขนาด 450 เตียง พร้อมที่จอดรถ 9 ชั้น ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน สามารถรับผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 400,000 รายต่อปี ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 30,000 รายต่อปีและผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูในระยะยาวเพิ่มขึ้น 2,000 รายต่อปี ด้วยเป้าหมายที่ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ทางการแพทย์ของอาเซียน หรือที่เรียกว่า Medical Hub & Wellness Center คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวได้อีกด้วย


ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ (Senior Wellness Center) ต้นแบบมาตรฐานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุในอนาคต อาศัยศาสตร์จากสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย มีองค์ประกอบ 4 ส่วนหลัก คือ ศูนย์ฝึกอบรมอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ ศูนย์ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวัน ศูนย์รวมนันทนาการผู้สูงอายุ และสวนนวัตกรรมสุขภาพอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ บนพื้นที่ 7 ไร่ติดริมแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565


 1613246


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ได้


มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการบริการระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว สามารถรองรับผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีครอบครัวเป็นจำนวนมากที่ลูกหลานอยู่ในวัยทำงาน ไม่สะดวกที่จะดูแลผู้ป่วยด้วยตัวเองตลอดเวลา อาคารแห่งนี้ จึงจะตอบโจทย์ในการแบ่งเบาบุตรหลานของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี เป็นอาคารขนาด 4 ชั้น จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย ห้องตรวจสุขภาพ ห้องกายภาพบำบัด ห้องรับประทานอาหาร ห้องสันทนาการ ห้องพัก คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเร็วๆ นี้


 นอกจากนี้ เมืองนวัตกรรมการแพทย์ ยังครอบคลุมไปถึงศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัยและการบริการแบบครบวงจรด้านต่างๆ ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ขนาด 216 เตียง ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (GMC) ดูแลเฉพาะทาง


1613248


 จากการดำเนินที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงตั้งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ และขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อให้สังคมไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยื


 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://web.med.cmu.ac.th

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม