ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งใช้ "หมอชนะ" ควบคู่ "ไทยชนะ" พร้อมตั้งจุดตรวจสกัดโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งใช้ "หมอชนะ" ควบคู่ "ไทยชนะ" พร้อมตั้งจุดตรวจสกัดโควิด-19

0
10 ม.ค. 64

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ใหใช้ "หมอชนะ" ควบคู่ "ไทยชนะ" พร้อมตั้งจุดตรวจสกัดโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่12)ใจความว่า เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่17) ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564 และคำสั่งที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้อ3(6) ข้อ 4 และข้อ5 คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 39/2563 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2563 เรื่องการจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)เพิ่มเติม(ฉบับที่5)และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2563

 

เรื่องการจัดโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ข้อ 1 จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้


  1. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกิจการและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้เดินทาง และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วยการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ' ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน ‘ไทยชนะ' ภายใต้กรอบของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

  2. ให้จัดตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด โดยบูรณาการการปฏิบัติกับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่ตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

  3. ให้กวดขัน สอดส่อง และเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันอันเป็นสาเหตุแห่งการระบาดของโรค ให้เพิ่มความเด็ดขาดในการดำเนินการปราบปรามและลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างประเทศ โดยมิได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดกรองโรค และการกักกันตัวตามมาตรการทางสาธารณสุข ตลอดจนการปล่อยปละละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เอื้ออำนวย หรือสมรู้ร่วมคิดให้มีการเปิดบ่อนการพนันขึ้นในพื้นที่ต่างๆ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายทั้งทางวินัยและทางอาญา ให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสมาที่นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ทำเนียบรัฐบาล หากพบเห็นการกระทำ หรือการปล่อยปละละเว้นการกระทำซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรง

  4. การดำเนินการดังกล่าวตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการเกินสมควรแก่เหตุ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 ม.ค. พ.ศ.2564 พล.อ.เฉลิม พลศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง

คำที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่