ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคำสั่งห้ามมั่วสุม-ชุมนุม ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคำสั่งห้ามมั่วสุม-ชุมนุม ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี

0
31 ธ.ค. 63

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคำสั่งห้ามมั่วสุม-ชุมนุม ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผล 30 ธ.ค.63 เป็นต้นไป


วานนี้ (30 ธ.ค. 63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความว่า ตามที่ปรากฏว่ามีการติดเชื้อ COVID-19  ในพื้นที่จ.สมุทรสาคร และระยอง ซึ่งได้มีการแพร่ระบาดออกไปยังหลายจังหวัดในประ เทศ รวมทั้งมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการระบาดของการติดเชื้อโรคไม่ให้ขยายไปในวงกว้าง รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆ โดยดำเนินมาตรการป้องกันควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 15) ข้อ 3 และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ศบค.สั่งห้ามมั่วสุมทั่วประเทศ-พื้นที่ควบคุมห้ามชุมนุม เริ่มแล้ว 30 ธ.ค.
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 15 ห้ามชุมนุม-เข้าพื้นที่เสี่ยงโรค


ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3 (6) และคำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้องจึงให้ปฏิบัติดังนี้


1.ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาส ซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร


2.ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ในพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศหรือมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม เว้นแต่การทำกิจกรรมของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย หรือการทำกิจกรรมภายในครอบครัว ที่อยู่ในเคหสถาน


3.การชุมนุม หรือการทำจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัด ในพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศหรือมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่เฝ้าระวัง ให้ผู้จัดการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมดังกล่าว ต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนดำเนินการ โดยแสดงแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค ประกอบการพิจารณา เว้นแต่การทำกิจกรรมของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ที่ปลอดภัย หรือการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถาน 


หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ ตั้งแต่ 30 ธ.ค.เป็นต้นไป

นอกจากยังคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 31/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558  (ฉบับที่ 10)  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่