โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีต 6 ข้าราชการ

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีต 6 ข้าราชการ

0
24 พ.ย. 63

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชฯ จากอดีตข้าราชการสังกัด ก.อุดมศึกษาฯ 6 ราย เนื่องจากถูกปลดออกจากราชการ จากการกระทำผิดวินัยร้ายแรง


เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 เว็บไซต์ราชกิจจนุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า


ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 6 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ด้วยเหตุที่บุคคล ทั้ง 6 ราย ถูกลงโทษปลดออกจากราชการเนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'อภิรัชต์' เป็นรอง ผอ.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พลเอก อภิรัชต์
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 469 นาย


1. นายประเสริฐ คงแก้ว ข้าราชการบำนาญ ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน2561


2. นายราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562


3. นายสมใจ ช่วยทุกข์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562


4. นายปรีชา นาคฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาเขต นครศรีธรรมราช ระดับ 8 สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2547


5. สิบเอก นราวัตร กาญจนพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2559และ 6. นางทิพย์ บุญล้ำ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559


ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 6 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 63


1606227153329
1606227172100

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่