กาญจนบุรีประกาศปิด "ด่านเจดีย์สามองค์" เป็นครั้งที่ 4 สกัดโควิด-19

กาญจนบุรีประกาศปิด "ด่านเจดีย์สามองค์" เป็นครั้งที่ 4 สกัดโควิด-19

0
2 พ.ย. 63

พ่อเมืองกาญจน์ออกประกาศครั้งที่ 4 ขยายเวลาปิด "ด่านเจดีย์สามองค์" ถึง 16 พ.ย.นี้ เพื่อสกัดโควิด-19 หลังสถานการณ์ในเมียนมายังวิกฤติ


วันนี้ (2 พ.ย. 63) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4482/2563 เรื่อง ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กาญจน์ขยายเวลาปิดด่านเจดีย์สามองค์อีก 14 วัน หลังพบคนติดโควิดที่ชายแดนพม่า
- พบชาวเมียนมาในพยาตองซู ติดชายแดน "ด่านเจดีย์สามองค์" ติดโควิด-19
- สั่งปิดด่านเจดีย์สามองค์ 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อชาวเมียนมา รัศมีห่างไทย 5 กม.
สั่งปิดด่านทุกจุดหลังแม่สอดเจอโควิดเจาะ ยันติดเชื้อ 5 ราย ผู้ว่าฯ สั่งล็อกดาวน์แล้ว 2 ชุมชนโดยใจความของหนังสือคำสั่ง ระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสูงขึ้นย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และมีช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1.ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

2. เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรืผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่