โพลชี้ จุดอ่อนรัฐบาลประยุทธ์ ‘เศรษฐกิจตกต่ำ-จำกัดสิทธิเสรีภาพ-ใช้งบเยอะซื้อเรือดำน้ำ’

โพลชี้ จุดอ่อนรัฐบาลประยุทธ์ ‘เศรษฐกิจตกต่ำ-จำกัดสิทธิเสรีภาพ-ใช้งบเยอะซื้อเรือดำน้ำ’

2
7 พ.ค. 60

เมื่อวานนี้ (7 พ.ค.) สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ประชาชนมอง “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน” รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อย่างไร? เพราะสถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้ จะดีขึ้น หรือ แย่ลง ขึ้นอยู่กับการบริหารประเทศของรัฐบาลเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนและประเทศชาติเข้มแข็ง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็น และความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,258 คน ในระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้
  1. ประชาชนคิดว่า เรื่องอะไรบ้าง? ที่เป็น “จุดแข็ง” ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์


อันดับ 1 คือการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล เป็นจำนวน 75.36 % เพราะเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ฯลฯ ส่วนอันดับ 2 คือการช่วยเหลือเกษตรกร คนจน ผู้มีรายได้น้อย 68.28 % เพราะเป็นการช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเอาใจใส่ดูแลประชาชน ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ฯลฯ ขณะที่อันดับ 3 คือการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ 66.38 % เพราะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทำให้ภาพลักษณ์ดีขึ้น มีข่าวการจับกุมให้เห็นเป็นระยะฯลฯ อันดับ 4 คือการดำเนินงานตามโรดแมป 62.72 % เพราะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ร่างกฎหมายลูก ทำให้เห็นความคืบหน้าในการเลือกตั้ง มีความชัดเจนในการทำงาน ฯลฯ และอันดับ 5 คือจัดระเบียบสังคม เช่น การจัดระเบียบทางเท้า รถโดยสาร พื้นที่ป่าไม้ ฯลฯ 61.76 % เพราะทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบ มีการควบคุมดูแลมากขึ้น ทำให้ทุกคนปฎิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ฯลฯ
  1. ประชาชนคิดว่าเรื่องอะไรบ้าง? ที่เป็น “จุดอ่อน” ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์


อันดับ 1 คือเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ เป็นจำนวน 74.04 %เพราะกระทบต่อรายได้และรายจ่าย สินค้าแพง ค่าครองชีพสูง ต้องกู้หนี้ยืมสิน เป็นหนี้นอกระบบ ฯลฯ ส่วนอันดับ 2 คือการจำกัดสิทธิเสรีภาพ 70.27 %  เพราะมีการออกกฎหมายข้อบังคับหลายอย่างที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ฯลฯ อันดับ 3 คือการใช้งบประมาณจำนวนมาก การจัดซื้อเรือดำน้ำ 63.59 % เพราะประเทศไทยยังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดี อยากให้ช่วยเหลือประชาชนก่อน ไม่สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ฯลฯ ในขณะที่อันดับ 4 คือปัญหาชายแดนใต้  57.39 % เพราะยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน กระทบต่อการท่องเที่ยว ฯลฯ และอันดับ 5 คือคดีสำคัญไม่มีความคืบหน้า เช่น วัดธรรมกาย กระทิงแดง ฯลฯ 53.90 % เพราะยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ล่าช้า ยังมีการใช้อำนาจและอิทธิพล ฯลฯ
  1. รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ควรทำอย่างไร? จึงจะเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนได้


อันดับ 1 คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เป็นจำนวน 83.78 % ส่วนอันดับ 2 คือ ทำงานด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เด็ดขาด 81.80 % อันดับ 3 คือ แก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอย่างต่อเนื่อง 77.11 % ในขณะที่อันดับ 4 คือ มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม 66.85 % และอันดับ 5 คือทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน 52.07 %


ข้อมูลจาก สวนดุสิตโพล

ภาพจาก สวนดุสิตโพล, thaigov

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่