ปิด
ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่
มช. ร่วมผลักดัน นวัตกรรมจากการใช้วัสดุหมุนเวียน สร้างถนนสายใหม่กับขยะที่ใช้แล้ว

มช. ร่วมผลักดัน นวัตกรรมจากการใช้วัสดุหมุนเวียน สร้างถนนสายใหม่กับขยะที่ใช้แล้ว

0
21 ต.ค. 63

ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นทุกวัน แต่การจัดการขยะพลาสติกเหล่านั้นยังไม่มีการจัดการอย่างถูกวิธีและอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับพลาสติกตั้งแต่ต้นทางการผลิต การใช้ และวนกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy จึงเป็นโจทย์สำคัญที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนัก และมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่ภาคประชาสังคม โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals; SDG ) และพัฒนาสู่การเป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะ พลังงานสะอาด สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก ขยายผลสู่การพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างกรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเหลือใช้เพื่อนำมาทำถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมพลาสติกที่ใช้แล้ว


 1487314


          ในโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมศึกษาด้านงานวิชาการที่มีผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาการทำถนนพลาสติก รีไซเคิล จากเอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านกระบวนการทดสอบตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ และใช้งานจริงในพื้นที่ของภาคเอกชนต่าง ๆ มาใช้ศึกษาและพัฒนาโครงการนี้ ตลอดจนกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย งานวิเคราะห์ และการตรวจสอบ ได้สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการนำพลาสติกเหลือใช้มาเป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งหากโครงการฯ สำเร็จ จะสามารถขยายผลไปสู่การทำถนนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยได้จริง ช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะพลาสติกได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ถนนจากพลาสติกรีไซเคิลความยาว 1 กิโลเมตร ที่มีหน้ากว้างถนน 6 เมตร จะสามารถนำขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์ได้ถึงประมาณ 3 ตัน หรือเท่ากับถุงพลาสติกเกือบ 900,000 ใบ ซึ่งช่วยให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นกว่าการใช้ยางมะตอยตามปกติ


1487312


1487313


1487315


1487322

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม