ราชกิจจาฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงใน กทม. ฉบับ 2 คงถึง 13 พ.ย.

ราชกิจจาฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงใน กทม. ฉบับ 2 คงถึง 13 พ.ย.

0
16 ต.ค. 63

นายกฯ เซ็นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงใน กรุงเทพฯ ฉบับ 2 คงถึง 13 พ.ย. 63


วันที่ 16 ต.ค. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 2) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุเนื้อหาดังนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 15 ต.ค. 2563 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไปนั้น


เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการชุมนุมและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและร้ายแรงเป็นไปโดยความเรียบร้อย และสามารถยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที รวมทั้งเพื่อระงับยับยั้งมิให้เกิดการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิต หรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 เห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี 15 ต.ค. 2563 ดังกล่าว และเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินน้ัน เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จนถึงวันที่ 13 พ.ย. 2563


ekdre4nvkaiqtlh

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่