ปิด
ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่
แบงก์ชาติรายงาน ไทยมี 'เงินสำรองระหว่างประเทศ' กว่า 8.5 ล้านล้านบาท

แบงก์ชาติรายงาน ไทยมี 'เงินสำรองระหว่างประเทศ' กว่า 8.5 ล้านล้านบาท

20
9 ต.ค. 63

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของ ธปท.รายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการ ประจําเดือน ก.ค. 63 มีฐานะการเงินสำรองระหว่างประเทศ สุทธิกว่า 8.5 ล้านล้านบาท


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่อง รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563


โดยมีรายละเอียดว่า ตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้จัดทํารายงานแสดงฐานะของเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ และฐานะล่วงหน้าสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจําทุกเดือน นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงาน ดังต่อไปนี้


รายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการ ณ วันที่ 31 ก.ค. 63 ฐานะการเงินรวม ที่ 250,355.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,816,098.94 ล้านบาท ฐานะการเงินล่วงหน้าสุทธิ ที่ 24,137.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 753,557.14 ล้านบาท และฐานะการเงินสุทธิ ที่ 274,492.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,569,656.08 ล้านบาท


โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ก.ค. 63 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 31.2200 บาท


555465

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่