เปิดเงื่อนไขเงินกู้ออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละพันกว่าบาท

เปิดเงื่อนไขเงินกู้ออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละพันกว่าบาท

0
4 ส.ค. 63

เปิดเงื่อนไขเงินกู้ฉุกเฉินรอบที่สองของธนาคารออมสิน “สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ” ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน  ผ่อนชำระ 3 ปี 


คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
- ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ  และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้ 
- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
- มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 
- ออมสิน เปิดให้กู้อีก ได้คนละ 50,000 บาท ผ่อนได้ 3 ปี


เงื่อนไขสินเชื่อ
- ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน  ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
-  อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
-  ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
- ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี
- ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
-  ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท


 วิธีการขอสินเชื่อ
- ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา
-  ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา
-  ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน


เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน  1. เอกสารส่วนบุคคล


    1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน


    1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)


    1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร  ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้  1. เอกสารทางการเงิน


    2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม


    2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน


สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่