เงินอุดหนุนบุตร เดือน มิ.ย. 65 เข้าแล้ว เช็กสิทธิ์ที่นี่

14 มิ.ย. 65

พ่อแม่มือใหม่ต้องรู้ "เงินอุดหนุนบุตร" รับเดือนละ 600 บาท เด็กได้สิทธิตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ เช็กเงื่อนไข วิธีลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ

 

เงินอุดหนุนบุตร เดือน มิ.ย. 65

ตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th

 

เงินอุดหนุนบุตร คืออะไร

เงินอุดหนุนบุตร คือโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

โดยเป็นการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน
รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นการประกันสิทธิให้เด็กได้รับสิทธิโดยตรง ทั้งด้านการอยู่รอด แล้วยังเป็นการสร้างช่องทางให้เด็กเข้าถึงสิทธิในเรื่องอื่น ๆ ตามมา ซึ่งเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั้งด้านสุขภาพ โภชนาการ เครื่องนุ่มห่ม และอุปกรณ์เครื่องมือในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ประโยชน์ที่จะได้รับจาก เงินอุดหนุนบุตร 

 1. ประโยชน์ต่อเด็ก: จากผลการศึกษาในหลายประเทศ พบว่าเด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินอุดหนุนจะได้รับ
  การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้มากกว่า ได้รับสารอาหารที่ดีกว่า
  ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เป็นพื้นฐานที่สำคัญ
  ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่น ๆ ต่อไป
 2. ประโยชน์ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก: แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก รวมทั้งเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น
 3. ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ: จากผลการศึกษาทั่วโลกพบว่าเด็กที่รับเงินอุดหนุนเมื่อโตขึ้น จะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ และนำไปสู่ระดับรายได้ที่สูงขึ้น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เด็กได้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังคัญและเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 

เงื่อนไขในการลงทะเบียน อุดหนุนบุตร


-พ่อแม่เด็ก คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
-เด็กสัญชาติไทย
-เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
-ไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน
-อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองรายได้น้อย ซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน ต่อปี

 

ขั้นตอนในการลงทะเบียน อุดหนุนบุตร


-บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และ สูติบัตรเด็กแรกเกิด
-สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
-เอกสารที่ต้องเตรียม แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
-สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
-ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
-สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการลงทะเบียน อุดหนุนบุตร ได้ที่ไหน

 • กทม. สามารถลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด
 • พัทยา สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ต่างจังหวัด สามารถไปลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

  หลังจากดำเนินการลงทะเบียนด้วยเอกสารกับทางราชการแล้ว สามารถเข้าไปเช็กสถานะการลงทะเบียนได้ที่

 

วิธีเช็กสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์
 2. csgcheck.dcy.go.th กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
 3. ใส่รหัสยืนยันภาพ
 4. กดค้นหาข้อมูล

 

ตารางโอนเงินอุดหนุนบุตร ปี 2565 งวดที่เหลือ

 • เดือนกรกฎาคม 2565   วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

 • เดือนสิงหาคม 2565    วันพุธ 10 สิงหาคม 2565

 • เดือนกันยายน 2565    วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

 

เงินอุดหนุนบุตร

 

ข้อแนะนำ

 • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
 • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 082-091-7245, 082-037-9767, 083-431-3533, 065-731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่