เช็กเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนรับ "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนละ 600 บาท

เช็กเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนรับ "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนละ 600 บาท

23,305
2 มิ.ย. 63

พ่อแม่มือใหม่ต้องรู้ "เงินอุดหนุนบุตร" รับเดือนละ 600 บาท เด็กได้สิทธิตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ
เช็กเงื่อนไข วิธีลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ


เงินอุดหนุนบุตร คืออะไร
เงินอุดหนุนบุตร คือโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง มาตรการช่วยเหลือจากรัฐฯ
- มาแล้วงวดแรก! 10 มิ.ย. รับโอนเงินเยียวยา 'กลุ่มเปราะบาง ' เด็กแรกเกิด-6 ปี 1.4 ล้านคนรับก่อน
- รอไปก่อน! เยียวยากลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน ยังไม่ชัดเจนจ่ายอย่างไร-จ่ายวันไหน
'กลุ่มเปราะบาง' 13 ล้านคน ที่จะได้เงินเยียวยา 3,000 บาท มีใครบ้าง เช็กเลย


โดยเป็นการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน
รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นการประกันสิทธิให้เด็กได้รับสิทธิโดยตรง ทั้งด้านการอยู่รอด แล้วยังเป็นการสร้างช่องทางให้เด็กเข้าถึงสิทธิในเรื่องอื่น ๆ ตามมา ซึ่งเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั้งด้านสุขภาพ โภชนาการ เครื่องนุ่มห่ม และอุปกรณ์เครื่องมือในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก เงินอุดหนุนบุตร
-ประโยชน์ต่อเด็ก: จากผลการศึกษาในหลายประเทศ พบว่าเด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินอุดหนุนจะได้รับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้มากกว่า ได้รับสารอาหารที่ดีกว่า
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เป็นพื้นฐานที่สำคัญ
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่น ๆ ต่อไป


-ประโยชน์ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก: แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก รวมทั้งเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้มากขึ้น

-ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ: จากผลการศึกษาทั่วโลกพบว่าเด็กที่รับเงินอุดหนุนเมื่อโตขึ้น
จะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ และนำไปสู่ระดับรายได้ที่สูงขึ้น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจึงเป็น
การลงทุนที่คุ้มค่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เด็กได้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังคัญและเป็นการ
สร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต


เงื่อนไขในการลงทะเบียน อุดหนุนบุตร
-พ่อแม่เด็ก คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
-เด็กสัญชาติไทย
-เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
-ไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน
-อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองรายได้น้อย ซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน ต่อปี


ขั้นตอนในการลงทะเบียน อุดหนุนบุตร
-บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และ สูติบัตรเด็กแรกเกิด
-สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
-เอกสารที่ต้องเตรียม แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
-สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
-ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
-สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ


วันที่เปิดให้ลงทะเบียน อุดหนุนบุตร
งบประมาณปี 2563 (1 ต.ค - 30 ก.ย. 63) เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ลงทะเบียน อุดหนุนบุตร ได้ที่
-กทม. สามารถลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด
-พัทยา สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
-ต่างจังหวัด สามารถไปลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

หลังจากดำเนินการลงทะเบียนด้วยเอกสารกับทางราชการแล้ว สามารถเข้าไปเช็กสถานะการลงทะเบียนได้ที่


วิธีเช็กสิทธิเงินอุดหนุนบุตร
-เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th
-กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
-ใส่รหัสยืนยันภาพ
-กดค้นหาข้อมูล


1591078948295

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่