"การบินไทย" ประกาศลดเงินเดือนพนักงาน ต่ออีก 3 เดือน

"การบินไทย" ประกาศลดเงินเดือนพนักงาน ต่ออีก 3 เดือน

0
31 พ.ค. 63

31 พ.ค. 63 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย
ลงนามในประกาศเรื่องการจ่ายเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2563 โดยบริษัทจะจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน ตามอัตราในประกาศบริษัทฯ ดังนี้


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง การบินไทย
-"การบินไทย" แจงปม "สัญญาเช่าเครื่องบิน" ยันดำเนินกิจการเป็นมาตรฐานสากล
- การบินไทยแจงยังคืนเงินค่าตั๋วไม่ได้ เพราะอยู่ระหว่างการฟื้นฟู
-
"การบินไทย" พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ หลังคลังขายหุ้นให้กองทุนวายุภักษ์
- "การบินไทย" ไม่มีเงินคืนค่าตั๋วลูกค้าแสนล้าน ไม่รับปากจ่ายได้เมื่อไหร่
- แจงทันควัน! การบินไทยยืนยัน ไม่มีปัญหาคืนเงินค่าตั๋วลูกค้า
- นายกฯ ตั้ง "ซูเปอร์บอร์ด" ติดตามฟื้นฟูกิจการ "การบินไทย"
- ศาลล้มละลายรับฟื้นฟู "การบินไทย" พักชําระหนี้1.พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน

2.ผู้อำนวยการใหญ่ (VP) หรือ กรรมการผู้จัดการ (MD) จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน

3.พนักงานทั่วไป จะจ่ายเงินดือนและค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา ดังนี้
3.1 พนักงานได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท ปรับลด 10%
3.2 พนักงานได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน 20,001 – 40,000 บาท ปรับลด 25%
3.3 พนักงานได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน 40,001 – 60,000 บาท ปรับลด 30%
3.4 พนักงานได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน 60,001 – 100,000 บาท ปรับลดลง 35%
3.5 พนักงานได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ปรับลด 40%

บริษัทจะจัดทำหนังสือแสดงความยินยอมด้วยความสมัครใจของพนักงาน ในการรับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือน ข้างต้น ให้พนักงานทุกคนลงนาม หรือแสดงเจตนาผ่านช่องทางอื่นภายใน วันที่ 15 มิ.ย.2563 และส่งหนังสือที่ลงนามแล้วให้บริษัทในภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทยังให้ระงับการจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานในทุกระดับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


1590919886594


1590919903524

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่