รถไฟพร้อมเปิดให้บริการขบวนโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมือง เริ่ม 18 พ.ค. นี้

รถไฟพร้อมเปิดให้บริการขบวนโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมือง เริ่ม 18 พ.ค. นี้

0
16 พ.ค. 63

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการโดยสารรถไฟ ภายหลังจากมีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางให้กับประชาชน เริ่ม 18 พ.ค. นี้


ภายหลังจากมีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางให้กับประชาชน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการโดยสารรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด นอกจากนี้ ได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษเป็นการชั่วคราว 30 วัน ซึ่งให้บริการเฉพาะรถโดยสารชนิดพัดลมเท่านั้น พร้อมทั้งเปิดเดินขบวนรถโดยสารบริการสังคม (ชานเมือง) โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับขบวนรถที่เปิดให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ มีดังนี้


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เดินทางไกลข้ามจังหวัดด้วย "รถไฟ" ต้องกรอกแบบฟอร์ม เก็บประวัติผู้โดยสาร
- เปิดเงื่อนไขการขอซื้อตั๋วรถไฟ หากมีเหตุจำเป็นต้องข้ามจังหวัด
- ราชบัณฑิตบัญญัติศัพท์ "New Normal" ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่


95337870_3462151870466326_684


1. ขบวนรถโดยสารพิเศษ เปิดให้บริการชั่วคราว 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 17 มิ.ย. 63 จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้


1.1 สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 16 มิ.ย. 63 เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9051 กรุงเทพ ออกเวลา 05.30 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น.
1.2 สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 17 มิ.ย. 63 เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9052 เชียงใหม่ ออกเวลา 05.30 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.30 น.
1.3 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 16 มิ.ย. 63 เปิดให้บริการบริการขบวนรถด่วนที่ 9071 กรุงเทพ ออกเวลา 06.00 น. ถึงอุบลราชธานี เวลา 14.55 น.
1.4 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 17 มิ.ย. 63 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9072 อุบลราชธานี ออกเวลา 06.00 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 14.50 น.
1.5 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 16 มิ.ย. 63 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9075 กรุงเทพ ออกเวลา 07.00 น. ถึงหนองคาย เวลา 16.40 น.
1.6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 17 มิ.ย. 63 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9076 หนองคาย ออกเวลา 07.00 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 16.35 น.
1.7 สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 16 มิ.ค. 63 ประกาศเปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9085 กรุงเทพ ออกเวลา 05.00 น. ถึงชุมทางหาดใหญ่ เวลา 18.45 น. (**ขบวนรถให้บริการถึงชุมทางทุ่งสง ถึงเวลา 16.04 น. เนื่องจากจังหวัดพัทลุงและสงขลายังมีล็อกดาวน์จังหวัด**)
1.8 สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 16 มิ.ค. 63 ประกาศเปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9086 ชุมทางหาดใหญ่ ออกเวลา 05.00 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.50 น. (ขบวนรถให้บริการจากชุมทางทุ่งสง ออกเวลา 07.47 น. เนื่องจากจังหวัดพัทลุงและสงขลายังมีล็อกดาวน์จังหวัด**)


93382550_3423200087694838_567


2. ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 34 ขบวน (ไป-กลับ) ตามตาราง


2.1 สายเหนือ ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดาเมือง จำนวน 4 ขบวน
2.2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถชานเมืองและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 16 ขบวน
2.3 สายใต้ ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 8 ขบวน
2.4 สายตะวันออก ขบวนรถธรรมดา จำนวน 4 ขบวน
2.5 สายแม่กลอง-บ้านแหลม ขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 2 ขบวน


92818175_3417760834905430_261


ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือยางและ Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ การตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน / นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จำหน่ายตั๋วอีกรวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน) การจัดเดินรถโดยสารชนิดพัดลมเพื่อให้บริการเท่านั้น และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม ต.8/คค./รฟท. และได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว


สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางขบวนรถโดยสารพิเศษ สามารถจองล่วงก่อนเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 63 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่