พยาบาลปรับวิถีชีวิตใหม่ New Normal 6 ประการ

พยาบาลปรับวิถีชีวิตใหม่ New Normal 6 ประการ

0
12 พ.ค. 63

ผู้อำนวยการกองการพยาบาล เผยว่า เนื่องในวันพยาบาลสากล ซึ่งตรงกับ 12 พฤษภาคมของทุกปี โดยล่าสุดพยาบาลได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ในการให้บริการ 6 ประการ เพื่อสุขอนามัยที่ดี


96276817_4470643396295314_873


ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข ด้านการพยาบาล เผยว่า วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล และปีนี้องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นปีของ “พยาบาลและผดุงครรภ์” การพยาบาลเป็นศาสตร์การดูแลผู้ป่วยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี ความเมตตา สัมพันธ์อันดี และอยู่กับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง แม้ในสถานการณ์โรคโควิด 19 จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่พยาบาลทุกคนยังคงทุ่มเททำงานในทุกจุดของสังคม ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานความร่วมมือของพยาบาลในภาวะการติดเชื้อโควิด 19 เป็นแกนกลางประสานความร่วมมือและให้คำปรึกษาในโรงพยาบาลทุกระดับในการบริหารจัดการการบริการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ภาพรวมประเทศ


96791602_4470643539628633_242


สำหรับการจัดพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย/ผู้สงสัยติดเชื้อโควิด 19 จะคำนึงถึงอาการ ระดับความรุนแรงของผู้ป่วย และความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ของพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย โดยกลุ่มผู้ป่วยอาการรุนแรงมาก จะดูแลโดยพยาบาลผู้ป่วยหนัก/ วิสัญญีพยาบาล/ พยาบาลอายุรกรรม, กลุ่มผู้ป่วยอาการปานกลางและผู้ป่วยอาการรุนแรงน้อย จะดูแลโดยพยาบาลอายุรกรรม และพยาบาลของสาขาอื่นๆ, กลุ่มผู้มารับบริการคัดกรองการติดเชื้อที่โรงพยาบาล จะใช้พยาบาลผู้ป่วยนอก ส่วนการคัดกรองในชุมชน จะเป็นพยาบาลชุมชน/ พยาบาลอาชีวอนามัย/ พยาบาลจิตเวช โดยทุกโรงพยาบาลจะมีพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ดูแลระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของบุคลากร พยาบาล และประชาชน


96426204_4470643826295271_318


นางศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล กล่าวว่า พยาบาลได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ในการให้บริการ 6 ประการ คือ 1.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงานและเปลี่ยนทุก 8 ชั่วโมง 2.ล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ 3.อาบน้ำสระผมก่อนกลับบ้านหรือทันทีเมื่อถึงบ้าน 4.ไม่ใส่ชุดพยาบาลกลับบ้าน 5.พกพาเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวตลอดเวลา และ6.ไม่สวมชุดพยาบาลไปในพื้นที่สาธารณะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่