ราชกิจจาฯ ประกาศหลักค่าใช้จ่ายรักษาโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักค่าใช้จ่ายรักษาโควิด-19

0
6 พ.ค. 63

วันนี้ (6 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โควิด 19 ฉบับที่ 2 ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีเนื้อหาทั้งสิ้น 163 หน้า โดยเฉพาะในบัญชีแนบท้าย ซึ่งเป็นการกำหนดค่าใช้จ่ายของยาในการรักษาโรคโควิด-19

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563

แต่เนื่องจากบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาบางรายการ มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดเพิ่มเติมบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาแนบท้ายหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

ดูประกาศราชกิจจาฯ หลักค่าใช้จ่ายรักษาโควิด-19 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/107/T_0016.PDF


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ราชกิจจา ฯ ประกาศ พ.ร.ก. 4 ฉบับ เยียวยา-ฟื้นฟูผลกระทบโควิด กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท
- ราชกิจจาฯ ประกาศสัดส่วนงบกลาง-งบฉุกเฉิน เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่