close sticky

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ เปิดขายเหล้า-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามดื่มในร้าน

42,262
1 พ.ค. 63

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีใจความสำคัญในข้อ

1(1) เกี่ยวกับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ระบุดังนี้

(1)กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตก. การจำหน่ายยอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึง สถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดได้โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้น ก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ

สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 
- องค์กรผู้ค้าน้ำเมาเสนอรัฐฯ พิจารณาผ่อนปรน ขายเหล้าเบียร์ "เดลิเวอรี่"
- มีสิทธิคอแห้งยาว!? โฆษก ศบค. เผย ยังไม่มีความชัดเจน กรณีเว้น 2 วันตุนเหล้า-เบียร์
- เพื่อนบ้านเหม็นกลิ่นเน่า ช็อกตา 75 เป็นศพอืด 3 วัน ญาติคาดลงแดงขาดเหล้า 


screenshot2563-05-01at6.4


screenshot2563-05-01at6.4


screenshot2563-05-01at6.4_1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่