close sticky

ชาวรังสิต ได้เฮ! เทศบาลนครแจกเงินเยียวยาบ้านละ 1,000 บาท

29 เม.ย. 63

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ตามรายละเอียด ดังนี้


1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับจนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียน (เกิดก่อนวันที่ 8 พฤษภาคม 2545)


2. ผู้มาลงทะเบียนต้องไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับเงินเดือนประจำ


3. ผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิตก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563


4. ผู้มาลงทะเบียนเป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ


94888438_2870133556439988_723


5. ผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดปทุมธานี หรือตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้


5.1 เป็นผู้ประกอบกิจการ และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคทำให้ต้องหยุดการประกอบกิจการ หรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ


5.2 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือลดเวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ


5.3 เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบากจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือมาตรการเร่งด่วนต่างๆ ทำให้ประสบปัญหาในการดำรงชีพ


6. ได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว


โดยเทศบาลนครรังสิตจะทำการเปิดระบบให้ลงทะเบียนดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่