ยาดมโป้ยเซียน
โพลเผย ปชช. ร้อยละ 63.3 ระบุนายกฯ ทำงานได้ดีเยี่ยม

โพลเผย ปชช. ร้อยละ 63.3 ระบุนายกฯ ทำงานได้ดีเยี่ยม

898
26 เม.ย. 63

ซูเปอร์โพล เผยประชาชนร้อยละ 63.3 ระบุนายกรัฐมนตรีของไทยทำงานได้ดีเยี่ยม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อะไรโดนใจประชาชน ช่วงโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,358 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20–24 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา


เมื่อถามถึงการทุ่มเททำงานของรัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุ รัฐบาลทุ่มเททำงานค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 32.7 ระบุ ค่อนข้างน้อยถึงไม่ทุ่มเทเลย


เมื่อถามถึงการทำงานของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปรียบเทียบกับผู้นำประเทศอื่นๆ ในการรับรู้ของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.3 ระบุ นายกรัฐมนตรีของไทยทำงานได้ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ในขณะที่ร้อยละ 36.7 ระบุไม่ค่อยดี ดีน้อย ไม่ดีเลย


1587887352402


อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึง อะไรโดนใจประชาชน แก้ปัญหาได้ดี ช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.8 ระบุการดูแล รักษา ฟื้นฟู ผู้ติดเชื้อของแพทย์ พยาบาล และ อสม. ในขณะที่ ร้อยละ 48.7 ระบุการสนับสนุนการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข และร้อยละ 8.5 ระบุการทำงานช่วยเหลือประชาชนของหน่วยกู้ภัย


ที่น่าพิจารณา คือ อะไรโดนใจประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่าย หลังมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.8 ระบุการลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมันของกระทรวงพลังงาน ในขณะที่ร้อยละ 44.6 ระบุ การแจกเงินของกระทรวงการคลัง และร้อยละ 37.8 ระบุการลดค่าไฟฟ้า น้ำประปาของกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า หลังรัฐบาลออกมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาตินั้น ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้การทำงานของรัฐบาล นำโดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประชาชนระบุว่าทำงานได้ดี ดีมาก ดีเยี่ยม กระจายกันไปเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาผู้นำประเทศอื่นๆ ในการรับรู้ของประชาชน และมาตรการช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่เห็นได้ชัดเจนจับต้องได้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงได้แก่ การลดค่าไฟฟ้าระลอกล่าสุดที่ครอบคลุมและทั่วถึงโดนใจประชาชนส่วนใหญ่ครอบคลุม 22 ล้านครัวเรือนของประเทศ และมาตรการแจกเงินของกระทรวงการคลังที่อาจจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่ผลสำรวจพบว่าจำนวนมากได้รับประโยชน์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะมาจาก การสื่อสารและการบริหารจัดการในระบบฐานข้อมูลหรือ Big Data ของรัฐบาล

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่