ยาดมโป้ยเซียน
เตรียมเปิดด่านชายแดน 21 จังหวัด รับคนไทยกลับบ้าน จุดละไม่เกิน 100 คนต่อวัน

เตรียมเปิดด่านชายแดน 21 จังหวัด รับคนไทยกลับบ้าน จุดละไม่เกิน 100 คนต่อวัน

0
14 เม.ย. 63

กระทรวงมหาดไทย เตรียมผ่อนปรนเปิดด่านชายแดน 21 จังหวัด 23 ช่องทาง รับคนไทยกลับประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. จำกัดไม่เกินวันละ 100 คนต่อ 1 ช่องทาง และต้องเข้ามาตามกำหนดวันและช่องทางผ่านแดนที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง โดยต้องเดินทางถึงช่องทางผ่านแดนก่อนเวลา 12.00 น.


สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับเข้ามาต้องมีเอกสารประกอบการเดินทางด้วย 2 ใบ คือ


1. ใบรับรองแพทย์ หรือ fit to travel


2. หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศที่พำนัก ซึ่งระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เดินทาง ช่องทางผ่านแดนที่จะเดินทางกลับ วันที่จะเดินทาง จังหวัดที่พำนักอาศัยหรือจังหวัดภูมิลำเนาในไทย และลายมือชื่อของผู้เดินทางลงนามรับทราบและยินยอมรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด หรือ Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน


กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดว่า หากผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ มาจากประเทศมาเลเซีย และมีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี, นราธิวาส, ยะลา, สงขลา และสตูล ให้จังหวัดชายแดนที่เป็นช่องทางในการเดินทางเข้ามาแจ้งจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทราบ แล้วดำเนินการส่งผู้เดินทางเข้ามาไปกักตัวในจังหวัดตามภูมิลำเนา


ในกรณีเกินความสามารถที่จะรองรับผู้ที่เดินทางเข้ามา และจำเป็นต้องส่งตัวผู้เดินทางไปกักกันในจังหวัดอื่น ให้จังหวัดแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบและพิจารณาล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 1 วันก่อนการเดินทาง


92894532_2724947340942721_533


92892635_2724947370942718_105

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่