ยาดมโป้ยเซียน
ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
เมืองนนท์สั่งห้ามขายสุรา ให้มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้

เมืองนนท์สั่งห้ามขายสุรา ให้มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้

380
11 เม.ย. 63

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1051/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ระบุว่า โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 ก.พ. พ.ศ.2563 กำหนดให้โรคติดต่อ พ.ศ.2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มี.ค. พ.ศ.2563 เกี่ยวกับโรคดังกล่าว


จังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม 7 ฉบับที่สั่งให้ปิดสถานที่ยางแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังปรากฏว่าในพื้นที่ จ.นนทบุรี ยังคงพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วย เนื่องจากยังมีสถานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคระบาดบางแห่งยังคงเปิดให้บริการ


อาศัยอำนาจความความในมาตรา 35 (1) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค. พ.ศ.2563 ผวจ.นนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. พ.ศ.2563 จึงมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ดังนี้


ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ไปยังผู้ขาย ซึ่งได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11-20 เม.ย. พ.ศ.2563


327858

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่