นนทบุรีเคอร์ฟิว ห้าม ปชช.ออกนอกบ้าน 5 ทุ่ม ถึง ตี 5 เริ่ม 31 มี.ค.เป็นต้นไป

นนทบุรีเคอร์ฟิว ห้าม ปชช.ออกนอกบ้าน 5 ทุ่ม ถึง ตี 5 เริ่ม 31 มี.ค.เป็นต้นไป

0
31 มี.ค. 63

วันนี้ (31 มี.ค.) จังหวัดนนทบรุี ออกประกาศ เรื่อง มาตการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฉบับที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน


ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่พบจำนวนผู้ปวยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสโรค ในจังหวัดนนทบุรีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวัน ทั้งยังมีผู้ปวยบางรายเสียชีวิต


ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไป อาจมีจำนวนผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ
ทั้งจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขก็อาจไม่เพียพอต่อการให้บริการ


จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราขบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ประกอบความในข้อ 5 ข้อ 7 และข้อ 10 ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1)
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563


จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึง เวลา 05.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคุม 2563 เป็นตันไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563
(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่