ราชกิจจาฯ  เผยแพร่ประกาศลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเดิม 3% เหลือ 1.5%

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเดิม 3% เหลือ 1.5%

0
30 มี.ค. 63

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 363 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ โดยให้การจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2) ,40(3), 40(6) และ (7) และ 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือเงินได้นิติบุคคล เงินได้จากการจ้างทำของ การจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายและการให้บริการอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ให้ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเดิม 3% เหลือ 1.5%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่