ประกันสังคมชดเชย 70% ของเงินเดือน ถ้าถูกเลิกจ้าง 

ประกันสังคมชดเชย 70% ของเงินเดือน ถ้าถูกเลิกจ้าง 

0
29 มี.ค. 63

สำนักงานประกันสังคมออกกฎช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยแบ่งเป็น 

กรณีว่างงาน (เนื่องจากเหตุสุดวิสัย) กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน ต้องกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 

 - ลูกจ้างจะได้รับเงินกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน 

กรณีหน่วยงานภาครัฐสั่งให้ปิดสถานประกอบการชั่วคราว 

 - ลูกจ้างจะได้รับเงินกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 60 วัน 

วิธีการ ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และให้นายจ้างรับรองวันที่ลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้ 

ช่องทองการยื่นคำขอ e-form ที่ www.sso.go.th 

กรณีถูกเลิกจ้าง


 - ลูกจ้างจะได้รับเงิน 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน 


กรณีลาออก


 - ลูกจ้างจะได้รับเงิน 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน 

วิธีการ ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้งที่ www.empui.doe.go.th ยื่นคำขอรับประโยชน์ e-form ที่ www.sso.go.th. 


 screenshot2563-03-29at5.3


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่