ปัตตานีปิดเมืองสกัดโควิด-19 ห้ามเข้า-ออกข้ามจังหวัด

ปัตตานีปิดเมืองสกัดโควิด-19 ห้ามเข้า-ออกข้ามจังหวัด

0
28 มี.ค. 63

วานนี้(27 มี.ค.)  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อปัตตานีที่ 02/2563 เรื่อง"มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี" โดยประกาศให้จ.ปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงติดโควิด-19 ทั้งพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้(28 มี.ค.) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยมีคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางดังนี้


1. ห้ามประชาชนเดินทาง เข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี อันเนื่องมาจาก เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด – 19 เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค -บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะ ของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด


2. ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด เดินทาง เข้า – ออก จากหมู่บ้านหรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกัน หรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิด ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งวานนี้(27 มี.ค.)ปัตตานีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย รวมมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 33 ราย640_cci7c5edbfa8ai9g667a9


640_k98kcigkaiciage5ibkie


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่