ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
เปิดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ของทุกธนาคาร

เปิดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ของทุกธนาคาร

3,507
25 มี.ค. 63

เปิดมาตรการช่วยเหลือคนเป็นหนี้ ทั้งหนี้บัตรเครดิต หนี้บ้าน สินเชื่ออื่นๆ ของทุกธนาคาร ​


ธนาคารกรุงเทพ


ลูกหนี้ธุรกิจ • สินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคาร พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

 • ให้สินเชื่อเพิ่ม ลูกหนี้ SMEs สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมตามโครงการ 'สินเชื่อบัวหลวง SME บรรเทาทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจ' เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการที่ธุรกิจได้รับผลกระทบ วงเงินต่อรายสูงสุด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR -1% ต่อปี หรือพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมแต่ละกรณี

 • สำหรับลูกหนี้รายใหญ่พิจารณาสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี 


ลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต) • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50

 • ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10

 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี 


สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบุคคล) • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

 • ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ


เบอร์ติดต่อสอบถาม 1333 หรือ 0-2645-5555 เบอร์ติดต่ออสอบถามส่วนการบริการสมาชิกบัตร 0-2638-4000 ​ รายละเอียดเพิ่มเติม


ธนาคารกสิกรไทย


ลูกค้าธุรกิจ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทเงินกู้) • ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน วงเงินหมุนเวียน (ประเภทตั๋ว)

 • ขยายตั๋วได้ไม่เกิน 12 เดือน สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร 

 • ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน


ลูกค้ารายย่อย • สินเชื่อบ้านกสิกรไทย และ สินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน

 • สินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคค ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน


เบอร์ติดต่อ K-Contact Center 0 2888 8888


​ธนาคารไทยพาณิชย์


ลูกค้าธุรกิจ • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน

 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน

 • ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือน


ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

 • สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล  พักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน


โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ • สาขาทั่วประเทศ • Call Center 0 2777 7777 ​


ธนาคารกรุงไทย


ลูกหนี้ธุรกิจ • พักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบ ทั้งนี้ไม่เกิน 12 เดือน

 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

 • สำหรับลูกค้ารายที่ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อเดิม สามารถขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และเป็นไปตามเกณฑ์ของ บสย.


ลูกหนี้บุคคล (สินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคล) • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน 


เบอร์ติดต่อสอบถาม Krungthai Call Center 0 2111 1111 ​


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (ยกเว้น Business Banking) ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากภาวะเศรษฐกิจเป็นการชั่วคราว ปัจจุบันไม่ได้มีสถานะเป็นลูกหนี้ NPL ของธนาคาร ไม่ใช่ลูกหนี้ทุจริตหรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หรือเป็นเหตุให้ลูกหนี้ล้มละลาย รวมถึงไม่มีรายชื่ออยู่ใน Blacklist หรือ Business Fraud  • วงเงินสินเชื่อไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Facility)

  - ลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 2% จากอัตราดอกเบี้ยเดิม เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
  - ยอดหนี้ค้างชำระก่อนลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของโครงการฯ สามารถจ่ายชำระในช่วงท้ายของอายุสัญญาได้
  - ผ่อนปรนการชำระเงินต้น เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน
  - ลดจำนวนเงินผ่อนชำระ เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน
  - ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ เป็นระยะเวลารวมไม่เกิน 12 เดือน
  - การขยายอายุสัญญาสำหรับวงเงินที่ค้ำประกันโดย บสย. ภายในกรอบอายุของ บสย. โครงการนั้นๆ
  - ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ พร้อมทั้ง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

 • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facility) 


        - การขยายวันครบกำหนดชำระของธุรกรรมสินเชื่อ สามารถขยายได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดชำระเดิม ทั้งนี้ขยายได้ไม่เกินอายุเดิมของธุรกรรม
         - การปรับวงเงินจากระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว วงเงินของสินเชื่อระยะยาวต้องไม่เกินไปกว่าภาระสินเชื่อที่ปรับมา ทั้งนี้อายุของวงเงินสินชื่อระยะยาวต้องไม่เกิน 12 เดือน
         - ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ พร้อมทั้ง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ

สินเชื่อรายย่อยเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบด้วย • ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

 • ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

 • ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด


ลูกค้าสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ Krungsri Call Center 1572 และสาขาของธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม


ธนาคารยูโอบี


ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้ เช่น ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายงวด ขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ เป็นต้น

 • ลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้ เช่น ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายงวด ขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้ เป็นต้น

 • ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ ผ่อนผันจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ


เบอร์ติดต่อสอบถาม ​0 2285 1555 รายละเอียดเพิ่มเติม


ธนาคารทิสโก้


ลูกหนี้ธุรกิจ • พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี


ลูกหนี้รายย่อย • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน 

 • ลดภาระการผ่อนชำระ

 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

 • ลดค่าธรรมเนียม


เบอร์ติดต่อสอบถาม 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 ​รายละเอียดเพิ่มเติม


ธนาคารธนชาต


ลูกหนี้รายย่อย • สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ,สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถแลกเงิน พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด*

 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน

 • สินเชื่อบ้านธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*

 • สินเชื่อบุคคลธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*

 • บัตรเครดิตธนชาต : ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*

 • บัตรกดเงินสด Flash Plus ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน* *


ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 


ลูกค้าธุรกิจ สินเชื่อ SMEs รายย่อย  • Term Loan พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

 • O/D ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน (ยกเว้น O/D ที่มีเงินฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)


สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ • Term loan : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน หรือ ขยายเวลาเงินกู้สูงสุด 6 เดือน 

 • Short term loan (Working Capital & Trade Finance): ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน


เบอร์ติดต่อสอบถาม 1770 ​รายละเอียดเพิ่มเติม


ธนาคารทหารไทย ​


ลูกหนี้รายย่อย • สินเชื่อบ้าน: พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

 • สินเชื่อบัตรเครดิต: ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป

 • สินเชื่อบุคคล: - พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม ) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

 • ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือ จนกว่าจะชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน

 • บัตรกดเงินสด: ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ


ลูกหนี้ธุรกิจ • สินเชื่อลูกค้า SME พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (6-month grace period) และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน

 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 • สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ กรณีมีวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) ขอพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 เดือนและขอขยายเวลาการผ่อนชำระออกไปได้อีก 6 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร)

 • กรณีมีวงเงินกู้ระยะสั้น ODB, O/D, RPN ธนาคารขยายเวลาชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 6 เดือน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 • กรณีมีวงเงินกู้ Trade Finance ธนาคารขยายเวลาพักชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 6 เดือน

 • กรณีมีวงเงินกู้ LC: Letter of Credit ที่ครบกำหนดชำระเงิน สามารถแปลงวงเงิน LC เป็นวงเงิน TR ได้ โดยมีอายุวงเงิน TR ไม่เกิน 6 เดือน

 • ระยะเวลาโครงการ: 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านค้าปลีกสำหรับนักท่องเที่ยว,ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร, ธุรกิจการขนส่ง, ธุรกิจเช่ารถ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ช่องทางการขอเข้าร่วมโครงการ:ธนาคาร ทีเอ็มบี ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558 ช่องทางการขอเข้าร่วมโครงการ: ผู้บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ TMB TMB Corporate Call Center 0 2643 7000


ธนาคารเกียรตินาคิน​


ลูกหนี้ธุรกิจ (ธุรกิจอพาร์ตเมนต์โรงแรม) • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 18 เดือน


ลูกหนี้รายย่อย • พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน

 • ส่วนลดดอกเบี้ย

 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้


เบอร์ติดต่อสอบถาม 0 2165 5555


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)


สำหรับลูกค้าองค์กรระดับใหญ่ ธนาคารจะพิจารณามาตรการการให้ความช่วยเหลือตามระดับผลกระทบเป็นรายกรณี ดังนี้ • พักชำระหนี้เงินต้น และ/หรือปรับลดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

 • รายละเอียด ​โทร. : 0 2724 4000


ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)​ • ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา*

 • เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ*

 • ผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบ*

 • หมายเหตุ *ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเป็นรายกรณี


รายละเอียด โทร. : ​0 2629 5588


ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์​ ​


ลูกหนี้ธุรกิจและลูกหนี้รายย่อย ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และ ขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลงหลังหมดช่วงปลอดเงินต้น สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่้เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นรายๆไป ช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป


รายละเอียด โทร. : 0 2359 0000 หรือ 1327


ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย


ลูกหนี้ไมโคร / นาโนไฟแนซ์ / ไมโคร SMEs / บุุคคล ทุกผลิตภัณฑ์ • ลดการผ่อนชำระหนี้ พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน จากนั้นขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 24 เดือน ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 24 เดือน(สามารถลดชำระค่างวด หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือ เงินต้นได้)

 • เสริมสภาพคล่ิอง ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม 2 แสน - 30 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี ระยะเวลารับสมัครสินเชื่อ 1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

 • ฃลดค่าธรรมเนียมตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ที่กรมที่ดินเหลือ 0.01%


ช่องทางการติดต่อ 1. โครงการความช่วยเหลือ โทร 0 2203 6500 กด 1 สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี/ สินเชื่อบุคคล (ทุกผลิตภัณฑ์) กด 2 สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์ (ทุกผลิตภัณฑ์) 2. Call Center โทร 0 2697 5454 3. สาขา สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิต ของธนาคารทุกแห่ง


ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)


มาตรการสำหรับลูกค้ารายย่อย ผ่อนปรนการผ่อนชำระค่างวดชั่วคราว ลดภาระการผ่อนชำระ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ มาตรสำหรับลูกค้าธุรกิจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน ​รายละเอียด โทร. : 02-626-7777


ธนาคารออมสิน


ลูกค้ารายย่อย/ สินเชื่อบุคคล/ สินเชื่อ SMEs/ สินเชื่อธุรกิจ • พักเงินต้น 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50%-100%

 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี และ Cash back 20 % ให้แก่ลูกหนี้ที่ชำระดอกเบี้ย 100% เมื่อชำระหนี้ได้ตามสัญญาทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้เมื่อคืนเงิน (Cash back) แล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับชำระ ต้องไม่ต่ำกว่า 4% ต่อปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563)

 • ให้ลูกค้าเดิมกู้วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (Flat rate) ปลอดชำระ 6 เดือน ชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี (ระยะเวลา 16 มีนาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563)

 • ลูกค้าบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด ลูกค้าธนาคารออมสิน (ไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน) : ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิต ลดเหลือ 5%

 • สินเชื่อบัตรเงินสด ลดเหลือ 3% (ระยะเวลา 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563)

 • โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต โดยรวม หนี้ตั้งแต่ 1 สถาบันการเงินขึ้นไป ให้มารวมหนี้ไว้ที่ธนาคารออมสิน โดยลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย 8.5% - 10.5% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 4 ปี (ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563)

 • ลูกค้าธนาคารออมสินที่ค้างชำระ เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต และบัตรเงินสดเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 8.5% - 10.5% ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563)


รายละเอียด โทร. 1115​


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ​ • มาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

 • โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้ เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% (ปัจจุบัน MRR= 6.875%) กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี สนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563


มาตราการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ครอบคลุมลูกหนี้เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบัน • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

 • ให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ


รายละเอียดโทร. 0 2555 0555


ธนาคารอาคารสงเคราะห์  • กรณีอยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

 • กรณีพ้นระยะการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้ารายย่อย/สวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน กลุ่มลูกค้าแฟลต ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

 • ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน


รายละเอียด  ​โทร ​0 2645 9000


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)  • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน รวมทั้งขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน (รวมอายุตั๋วเดิมไม่เกิน 360 วัน)

 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดได้สูงสุด 5 ปี สำหรับลูกค้าที่มีการค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย. PGS ระยะที่ 5-7 โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ระยะเวลาให้บริการ 4 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563

 • ด้านรับประกันการส่งออก ขยายเทอมการชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าประกันการส่งออก ที่มีการส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศจีน โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันเพิ่ม กรณีขยายเทอมไม่เกิน 180 วัน (หากขยายเกิน 180 วันแต่ไม่เกิน 270 วัน จะเรียกเก็บเบี้ยประกันเพียง 50%)

 • เพิ่มความคุ้มครองให้กับการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่ายในกรณีที่ผู้ซื้อในประเทศจีนไม่รับมอบสินค้าเป็นกรณีพิเศษ ในอัตรา 50% ของมูลค่าใบกำกับสินค้า ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินรับประกัน

 • ลดระยะเวลาการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน ระยะเวลาให้บริการ 4 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563

 • มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้านสินเชื่อ วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือเพื่อต่อเติมปรับปรุงโรงงาน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี หลักประกันขั้นต่ำ 40% สำหรับกลุ่มลูกค้า SMEs ใช้ บสย. ค้ำประกันได้ (โครงการ PGS 8) อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.00% ระยะเวลาให้บริการ 31 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563


รายละเอียด  ​โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4 ​


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) • พักชำระหนี้เงินต้นเฉพาะบัญชีสินเชื่อระยะยาวสูงสุด 12 เดือน และให้ลูกหนี้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย

 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ และขยายระยะเวลาค้ำประกันสำหรับลูกหนี้ที่มี บสย. ค้ำประกันโครงการ PGS5 - PGS7 ออกไปอีก 5 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 • ให้สินเชื่อใหม่เพื่อเสริมสภาพคล่องคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นิติบุคคล 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 1.0 ลบ. ต่อราย และบุคคลธรรมดา 5 % ต่อปีใน 3ปีแรก วงเงิน 0.5 ลบ. ต่อราย ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี


รายละเอียด โทร. : 1357


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) • พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือน

 • ยกเว้นค่าชดเชย ค่าผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้น ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นรายกรณี

 • ยื่นคำขอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการและจัดทำนิติกรรมไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 • มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการลูกค้ารายเดิม หรือ ลูกค้ารายใหม่ ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโควิด 19 ให้สินเชื่ออัตรากำไรเริ่มต้น 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก เพื่อเสริมสภาพคล่องและลงทุน ทั้งนี้ การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด


รายละเอียด  โทร. : 1302


บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) • พักการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน สำหรับลูกค้า SMEs เดิม ของ บสย. ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้แก่ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นลูกค้า บสย. ที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563

 • มาตรการขยายระยะเวลาการค้ำประกันโครงการค้ำประกัน PGS 5-7 ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนานสูงสุด 5 ปี และไม่คิดค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาต่อขยาย มาตรการ "ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย" สำหรับลูกค้า SMEs ที่ต้องการสินเชือ่ใหม่และได้รับการผ่อนปรับเงื่อนไขชำระหนี้ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปี วงเงินค้ำประกันสูงสุด 30 ลบ.ต่อราย สินเชื่อใหม่ได้รับการค้ำประกันความเสียหาย เพิ่มขึ้นเป็น 40% ของสถาบันการเงิน


รายละเอียด  LINE : @doctor.tcg โทร. : 0 2890 9999


บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  • ปรับลดดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่มีนาคม - สิงหาคม 2563

 • ปรับลดค่างวดร้อยละ 50 ของค่างวดที่กำหนดไว้เดิม เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่มีนาคม - สิงหาคม 2563

 • พักชำระหนี้เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่มีนาคม - สิงหาคม 2563 ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป


รายละเอียด โทร. : 0 2018 3636


ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ลูกหนี้รายย่อย (บัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และสินเชื่อบุคคลซิตี้) • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้จากหนี้ที่ค้างชำระ ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติและลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ (กรณีมีความประสงค์ที่จะปิดสินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้ หรือสินเชื่อซิตี้ เรดดี้เครดิต)

 • หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทในเครือกำหนด ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของสินเชื่อคงค้างเป็นรายกรณี พิจารณาเพิ่ม credit facilities เพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องเป็นรายกรณีตามนโยบายของธนาคาร ​บัตรเครดิตซิตี้ และ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต


เบอร์ติดต่อสอบถาม 1588 สินเชื่อบุคคลซิตี้ เบอร์ติดต่อสอบถาม 02-232-4224 Citi Service เบอร์ติดต่อสอบถาม 02-232-4200 ​


 


ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่