“พิษ กำนันนก” กรมการปกครอง สั่งคุมเข้ม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

13 ก.ย. 66

“พิษ กำนันนกกรมการปกครอง ออกหนังสืออด่วนที่สุดถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ สั่งคุมเข้ม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นแบบอย่างที่ดี 

วันที่ 13 ก.ย. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดี กรมการปกครอง มีหนังสือด่วนที่สุดถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง มาตรการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 

ซึ่งมีใจความว่า ตามที่ กรมการปกครองแจ้งกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในการประพฤติตน และการใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมุ่งประสงค์ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

ขอให้ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มิให้เสื่อมเสีย เป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าหน้าที่รัฐ และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติราชการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

แต่ปัจจุบันยังปรากฏข่าวทางสื่อมวลชน หรือสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล ดังเช่น กำนันตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ถูกจับกุมในคดีอาญาในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามฆ่าผู้อื่น อันเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ และอยู่ในความสนใจของประชาชน 

จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ต่อสถาบัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาพลักษณ์กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รวมทั้งสร้างความไม่ไว้วางใจจาประชาชนและประเทศชาตินั้น 

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในฐานะผู้ปกครองท้องที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรในท้องที่ ดังนั้นเพื่อให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่พึ่งของประชาชน และเป็นแบบบอย่างที่ดี 

จึงขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประพฤติตน และการใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ หากปรากฏว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนโยบายของรัฐบาล หรือกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล ให้นายอำเภอ พิจารณาตามมาตรการ

 

  1. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังไม่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง นายอำเภอสามารถสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดค่าตอบแทน และลดอันดับเงินเดือนไม่เกินหนึ่งอันดับ 
  1. หากเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้นายอำเภอ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หากผลการสอบสวนมีมูลความผิดจริงสามารถลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากตำแหน่งฯ 
  1. หากนายอำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นการบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อสอบสวนให้ได้ความว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มีพฤติกรรมบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมีคำสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พ้นจากตำแหน่ง 
  1. หากพบว่า กรณียังไม่มีมูลให้ดำเนินการทางวินัย ให้นายอำเภอว่ากล่าวตักเตือนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลดีต่อราชการ 
  1. กรณี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้ใดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ให้จังหวัดดำเนินการยกย่องชมเชยให้ปรากฏเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส