รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการป้องกัน-แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย

26 มิ.ย. 66

คำปราศรัย "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เผยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย 

คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน

ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำหรับประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลก ในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย ด้วยกลไก ทั้งส่วนกลาง และระดับพื้นที่ ทั้งในเชิงป้องกัน ปราบปราม ยึดทรัพย์ และบำบัดรักษา โดยเน้นป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งมิติของการค้า การเสพ และไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด การปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด ด้วยการบูรณาการอำนาจทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ และดำเนินการต่อทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดด้วยแนวทางการยึดทรัพย์สินตามมูลค่า รวมทั้งการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน

ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนทุกคนในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และร่วมมือกับภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ในนามของรัฐบาล ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทย ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมมือกันดูแลสังคมของเราอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

เนื่องในโอกาส “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2566 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

สวัสดีครับ

516270

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส