“เรืองไกร” บุก กกต. ร้องตรวจสอบ MOU 8 พรรคการเมือง

24 พ.ค. 66
เลือกตั้ง66

“เรืองไกร” บุก กกต. ยื่นหนังสือร้อง ขอให้ตรวจสอบ MOU ของ 8 พรรค เข้าข่ายฝ่าฝืน กฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 28 หรือไม่

วันที่ 24 พ.ค. 66 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นาย เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เดินทางมายื่นหนังสือถึงประธาน กกต.

เพื่อขอให้ตรวจสอบว่า พรรคก้าวไกล กับพรรคการเมืองอีก 7 พรรค ที่ร่วมกันลงนามใน “บันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล” MOU เมื่อวันที่  22 พ.ค. ที่ผ่านมา เข้าข่ายกระทำการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 28 หรือไม่ และควรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามความในมาตรา 92 (3) ประกอบวรรคสอง หรือไม่

โดยนาย เรืองไกร ให้เหตุผลว่า ตาม “บันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล” ระบุส่วนหนึ่ง มีคำว่า “บันทึกข้อตกลงร่วม” ไม่ตรงกับคำว่า “บันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล” และคำว่า “ผู้แทนราษฎร” ที่ถูกควรเป็น “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” อีกทั้งรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 บัญญัติว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำใดๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์”

นอกจากนี้ พรรคการเมืองทั้ง 8 พรรคได้มีการลงนามใน “บันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล” แล้ว ซึ่งตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563) ก็ไม่พบการกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการลงนามใน “บันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล” แต่อย่างใด กรณีดังกล่าว กกต.จึงควรตรวจสอบข้อบังคับพรรคการเมืองอีก 7 พรรคด้วย เพราะการลงนามโดยหัวหน้าพรรคการเมืองดังกล่าว ย่อมถือได้ว่า เป็นการกระทำตามความใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 21 วรรคสี่ ซึ่งการลงนามใน “บันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล” ดังกล่าว อาจเข้าใจได้ว่า แต่ละพรรคการเมืองต่างฝ่ายต่างยินยอมให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรณีนี้จึงมีเหตุอันควร ขอให้ กกต. ตรวจสอบต่อไปโดยเร็ว

advertisement

เลือกตั้ง66

ข่าวยอดนิยม