ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2566

10 พ.ค. 66

ราชกิจจานุเบกษา  โปรดเกล้าฯ เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เหตุวุฒิสภาต้องประชุมพิจารณา ให้บุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการ "ป.ป.ช.-สตง."

วันที่ 8 พฤษภาคม 66 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2566 ระบุ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ในขณะนี้อยู่ระหว่างการยุบสภาผู้แทนราษฎร แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐที่วุฒิสภาจะต้องมีการประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณา ให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญตามมาตรา 126 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 222 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 232 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 126 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา เพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการประชุมตามมาตรา 126 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 222 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 232 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

 

1683694606477

1683694618884

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่