เปิดขั้นตอนวิธีการ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

26 มี.ค. 66
เลือกตั้ง66

กกต. เปิดขั้นตอนวิธีการ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ระหว่าง 25 มี.ค. 66- 9 เม.ย. 66

สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 โดยกำหนดวันลงทะเบียน ขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร

ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2566 -9 เม.ย. 2566 

การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

1.ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น  หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูต หรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย 

2.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น   โดยถือว่าประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

3.ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต ทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่นของกรมการปกครอง (ThaID) 

4.แอปพลิเคชั่น Smart Vote สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชม. และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน 

สำหรับวิธี ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์นั้น 

1.เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน และประจำตัวประชาชน ชื่อตัวเองชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก สถานที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฎว่าถูกต้องหรือไม่ 

ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือก “บันทึกข้อมูล” 

2.เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฎอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่ ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก “รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล” หากถูกต้องครบถ้วนแล้วเลือก “รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล” 

3.การยืนยันลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

advertisement

เลือกตั้ง66

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม