ไม่สะดวก “วันเลือกตั้ง” ควรทำอย่างไรดี?

23 มี.ค. 66
เลือกตั้ง66

กกต. เปิดลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง  นอกราชอาณาจักร ระหว่าง 25 มี.ค. 66- 9 เม.ย. 66

รู้ยังว่า...ถ้าใครไม่สะดวกไปเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 14 พ.ค. 2566 กกต. เขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร นะจ๊ะ

สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 โดยกำหนดวันลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร

ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2566 -9 เม.ย. 2566

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

1.ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น  หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูต หรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย 

2.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น   โดยถือว่าประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

3.ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต ทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่นของกรมการปกครอง (ThaID) 

4.แอปพลิเคชั่น Smart Vote สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชม. และไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน 

สำหรับวิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์นั้น

1.เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน และประจำตัวประชาชน ชื่อตัวเองชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก สถานที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฎว่าถูกต้องหรือไม่ 

ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือก “บันทึกข้อมูล” 

2.เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฎอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่ ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก “รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล” หากถูกต้องครบถ้วนแล้วเลือก “รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล” 

3.การยืนยันลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

618383

 

advertisement

เลือกตั้ง66

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่