ครม.อนุมัติงบผูกพันปี67-70จัดซื้อเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ8,784ล้าน

24 ม.ค. 66

ครม.ไฟเขียวงบผูกพันปี 67-70 ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดซื้อเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ วงเงิน 8,784 ล้านบาท

 

วันที่ 24 ม.ค. มีรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป การจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ ทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น จากวงเงินรวม 8,784 ล้านบาท ทั้งนี้สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ได้มีการแถลงรายละเอียด ของรายการดังกล่าว

 

พร้อมกันนี้มีอีกหลายหน่วยงาน ขออนุมัติใช้งบผูกพันข้ามปี 2567 อาทิกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โครงการศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบำราศนราดูร และขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต

 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชร์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ขออนุมัติโครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเริ่มใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของ ศรชล. จากยอดวงเงินรวมจัดซื้อ ฮ.ลำเลียงผู้ประสบภัย 3 ลำ 4,500 ล้านบาท

 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป โครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับรายงานการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป กระทรวงยุติธรรมขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

advertisement

ข่าวยอดนิยม