ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
เน้นการทำงานที่เข้มข้น! ททท.มอบนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2563

เน้นการทำงานที่เข้มข้น! ททท.มอบนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2563

3
2 ก.ค. 62
มุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เข้มข้นมากขึ้น โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยรายภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่ มาเป็นระยะตลอดทั้งปี

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2563 ให้แก่ผู้บริหาร ททท. ในการประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการ ททท. ประจำปี 2563 ( Tourism Authority of Thailand Action Plan 2020 : TATAP 2020) เพื่อวางแนวทางในการกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2563 โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ในทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมประชุมจัดทำแผน ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของ ททท.ในปีนี้ จะมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เข้มข้นมากขึ้น โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยรายภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่ มาเป็นระยะตลอดทั้งปี เพื่อกำหนดโครงการหลัก (Flagship Projects) เป้าหมาย ทิศทางการทำงานของแต่ละด้าน และนำผลจากการประชุมนั้น มาพิจารณาเพื่อเชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดในการจัดประชุม คือ “Go Together”นอกจากนี้ ได้มีการเสริมกิจกรรมที่เพิ่มมุมมองด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าประชุมทุกคน ได้แก่ การบรรยาย ในหัวข้อ “The Past, Present and Future of Thailand : The Greatest Story in Global Tourism HISTORY” โดย Mr. Imtiaz Muqbil, Executive Editor of Travel Impact Newswire รวมถึงกิจกรรม TAT CSR มอบสีเขียวสู่ชุมชน โดยการปลูกต้นไม้ ณ บ้านโนนกอก ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้ง กิจกรรม Table Top Meeting กับกลุ่ม TAT Startup ซึ่งชนะการประกวดที่ ททท. จัดขึ้นและผู้ประกอบการด้าน Travel Tech เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและเสริมศักยภาพการแข่งขันในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวให้กับ ททท. ได้แก่ กลุ่มรับจองกิจกรรม / ตั๋ว / ท่องเที่ยว เช่น TakeMeTour Traveligo Golfdigg MuayThaiOK กลุ่มคมนาคมขนส่ง เช่น AIRPORTELs Luggage Delivery ViaBus กลุ่มแหล่งท่องเที่ยว / สถานที่จัดประชุม เช่น Cocoa Valley (Nan) Thai Puan Creative Hub สุนทรีผ้าไทย กลุ่มระบบตอบรับอัตโนมัติ / ให้ข้อมูล / Feedback เช่น Rubik Health Beyond City Gateway KORBOK.com

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า การมาประชุมในจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองในการรองรับการประชุมขนาดใหญ่กว่า 400 คน ความพร้อมในการรองรับด้านการคมนาคมที่ทันสมัยและเป็นระบบ ที่พักที่มีความสวยงาม และถูกต้องตามกฎหมาย ร้านอาหารท้องถิ่นที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ปรุงรสชาติอาหารจนได้รับการยอมรับระดับสากล แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งนี้ ททท. จะนำเสนอและแถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ไปในทิศทางเดียวกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม