“นิด้าโพล” เผย “6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ” คนกรุงเกินครึ่งให้สอบผ่าน

4 ธ.ค. 65

“นิด้าโพล” เผย “6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ” คนกรุงเกินครึ่งให้สอบผ่าน ขณะที่ร้อยละ 7.93 ไม่พอใจเลย เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาเดิมๆได้

วันที่ 4 ธ.ค. 65 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-30 พ.ย. 65 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,500 ตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานในรอบ 6 เดือนแรกของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานคร ต่อการทำงานในรอบ 6 เดือนแรกของนายชัชชาติ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1.การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ ร้อยละ 39.07 ระบุว่า ดีมาก รองลงมา ร้อยละ 36.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 13.33 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 9.13 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.07 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

2.การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม.  ร้อยละ 40.54 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 38.13 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 11.33 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 7.53 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.47 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

3.การสนับสนุนการกีฬา ร้อยละ 38.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 34.87 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 14.60 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 9.00 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.13 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

4.การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย ร้อยละ 39.73 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 33.13 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 16.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 9.87 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 0.87 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

5.การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 34.87 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 31.80 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.93 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 13.40 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.00 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

6.การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. ร้อยละ 40.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 29.53 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 16.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 9.67 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 4.40 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

7.การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า ร้อยละ 41.13 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 29.27 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 16.07 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.53 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.00 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

8.การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย ร้อยละ 41.33 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 29.20 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.07 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.27 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.13 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

9.การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 42.67 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 25.33 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 17.93 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.54 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 3.53 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

10.การจัดระเบียบการชุมนุม ร้อยละ 37.80 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 24.53 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 17.33 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 16.54 ระบุว่า ไม่ค่อยดี และร้อยละ 3.80 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

11.การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ร้อยละ 39.13 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 24.40 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 21.54 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.33 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 2.60 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

12.การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม. ร้อยละ 30.60 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 23.87 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 21.60 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 16.06 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 7.87 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

13.การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ร้อยละ 38.47 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 22.13 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 20.20 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 12.13 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 7.07 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

14.การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ ร้อยละ 42.13 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 21.87 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 18.07 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 10.60 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 7.33 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

15.การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด ร้อยละ 44.60 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 21.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 18.40 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 14.13 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 1.87 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

16.การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน ร้อยละ 39.13 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา ร้อยละ 25.60 ระบุว่า ไม่ค่อยดี ร้อยละ 16.87 ระบุว่า ดีมาก ร้อยละ 14.07 ระบุว่า ไม่ดีเลย และร้อยละ 4.33 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

17.การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ร้อยละ 32.26 ระบุว่า ไม่ค่อยดี รองลงมา ร้อยละ 31.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี ร้อยละ 20.40 ระบุว่า ไม่ดีเลย ร้อยละ 10.07 ระบุว่า ดีมาก และร้อยละ 5.87 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานคร ต่อการทำงานในรอบ 6 เดือนแรกของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า ร้อยละ 42.60 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะเป็นคนขยัน ตั้งใจในการทำงาน เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของ กทม. และการแก้ปัญหาได้ตรงจุด รองลงมา ร้อยละ 38.93 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ มีผลงานชัดเจน มีความทุ่มเทให้กับการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน ร้อยละ 10.54 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะผลงานไม่ชัดเจน แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และร้อยละ 7.93 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะไม่สามารถทำตามนโยบายที่พูดไว้ได้ และยังไม่สามารถแก้ปัญหาเดิมๆได้ เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการจราจร

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม