ศาลรัฐธรรมนูญมีมติชี้ ร่าง พรป.เลือกตั้งสูตรหาร 100 ไม่ขัดกฎหมาย

30 พ.ย. 65
เลือกตั้ง66

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากชี้ พรป.เลือกตั้ง ส.ส.สูตรหาร  100 ไม่ขัดกฎหมาย รอนายกฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ใน 120 วัน

 

วันที่ 30 พ.ย. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมปรึกษาคดีเพื่อที่จะมีมติกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 105 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … (พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.) มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

ความคืบหน้าล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 25 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93และมาตรา 94 และมีมติศาลรัฐธรรมนูญ โดยเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 26 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94

โดยหลังจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ไปยังประธานรัฐสภา เพื่อส่งร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.​ให้  นายกรัฐมนตรี ดำเนินการขั้นตอนทูลเกล้าฯ โดยก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ นายกฯ ต้องพักรอไว้ 5 วัน เผื่อมีสมาชิกรัฐสภา หรือ นายกฯ เห็นว่า ร่างกฎหมายนั้นมีข้อความขัด หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ก็สามารถส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยหากพ้น 5 วันแล้ว ไม่มีประเด็นส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขั้นตอนต่อไปคือ นายกฯดำเนินการต่อ ในกระบวนการทูลเกล้าฯ ภายใน 20 วัน

advertisement

เลือกตั้ง66

ข่าวยอดนิยม