advertisement

สภาฯไฟเขียว!! แก้กฎหมาย กยศ.ปลอดดอกเบี้ย มีผลย้อนหลังผู้กู้ทุกราย

14 ก.ย. 65

สภาฯ เห็นชอบแก้กฎหมาย กยศ.ไร้ดอกเบี้ยและค่าผิดนัดชำระ พร้อมให้มีผลกับผู้กู้รายก่อนทุกคน

 

วันที่ 14 .. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพ...เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่...…. ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้ว หลังที่ประชุมพิจารณา ร่างพ...เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่...….ในวาระสอง เรียงตามมาตราครบทั้ง 27 มาตราแล้ว ที่ประชุมลงมติวาระ สาม เห็นด้วย 314 ไม่เห็นด้วย 3 งดออกเสียง 2 ไม่ลงมติ 2 และเห็นชอบกับข้อสังเกตุตามที่กมธ. เสนอ

โดยก่อนหน้านี้ ที่ประชุมได้พิจารณามาตราที่ 18-27 และเห็นชอบตามที่กมธ. เสนอ ทุกมาตรา ซึ่งรวมถึง มาตรา 24 ซึ่งกมธ.แก้ไข เพื่อกำหนดเป็นบทเฉพาะกาล ให้มีผลย้อนหลังกับผู้กู้ยืมและคนค้ำประกันที่ได้ทำสัญญากู้ยืมก่อนหน้าที่ร่างกฎหมายจะบังคับใช้ ซึ่งมีเนื้อความที่เป็นสาระสำคัญว่าเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ำประกันให้สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ ให้นำมาตรา 44 มาบังคับใช้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันซึ่งทำสัญญาก่อนที่ร่างกฎหมายที่แก้ไขจะใช้บังคับใช้ โดยให้งดเว้นการเก็บดอกเบี้ย และคิดค่าปรับผิดนัดชำระ

 

ทั้งนี้มาตรา 24 นั้นมี กมธ.ฯเสียงข้างน้อยเสนอคำแปรญัตติไว้ แต่ขอถอนออกไปทั้งหมด และได้อภิปรายสนับสนุนเนื่องจากมองว่าผู้กู้ยืมเงินที่มีกว่า 3.4 ล้านบัญชี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกดำเนินคดี นับล้านรายและถูกฟ้องดำเนินคดีอีกจำนวนมาก ควรได้รับสิทธิประโยชน์ตามการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยเช่นกัน

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม