"เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนสิงหาคม 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

11 ส.ค. 65

"เงินอุดหนุนบุตร" จำนวน 600 บาท งวดเดือนสิงหาคม 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ พ่อแม่มือใหม่ต้องรู้ "เงินอุดหนุนบุตร" รับเดือนละ 600 บาท เด็กได้สิทธิตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ เช็กเงื่อนไข วิธีลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ

โครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" จ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท สำหรับงวดเดือนสิงหาคม 2565 กรมบัญชีกลางได้โอนเงินอุดหนุนบุตรในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้มีสิทธิส่งเบิกทั้งหมด 2,342,468 ราย จำนวน 1,463,749,000 บาท

 

เงินอุดหนุนบุตร เดือน ส.ค. 65

ตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th

 

เงินอุดหนุนบุตร คืออะไร

เงินอุดหนุนบุตร คือโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยเป็นการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน
รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นการประกันสิทธิให้เด็กได้รับสิทธิโดยตรง ทั้งด้านการอยู่รอด แล้วยังเป็นการสร้างช่องทางให้เด็กเข้าถึงสิทธิในเรื่องอื่น ๆ ตามมา ซึ่งเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั้งด้านสุขภาพ โภชนาการ เครื่องนุ่มห่ม และอุปกรณ์เครื่องมือในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 

 

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

• มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
• ตั้งแต่แรกเกิดเป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
• อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
• ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

 

ผู้ที่มีสิทธิรับเงินประกอบอุดหนุนบัตร

• ผู้มีสิทธิรับ "เงินอุดหนุนบุตร" รายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 - กรกฎาคม 2565)
• ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม 2565


เช็กสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" ผ่าน 3 ช่องทาง

1.ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่)

2.ผ่านแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" สามารถดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” (คลิกที่นี่)

3.แอปพลิเคชั่น "เงินเด็ก" ดาวน์โหลดแอปฯ "เงินเด็ก" ได้ที่ AppStore และ PlayStore (คลิกที่นี่)

 

ไทม์ไลน์การโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2565 

• เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธ 10 สิงหาคม 2565
• เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

 

ขั้นตอนในการลงทะเบียน อุดหนุนบุตร


-บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และ สูติบัตรเด็กแรกเกิด
-สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
-เอกสารที่ต้องเตรียม แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
-สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
-ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
-สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการลงทะเบียน อุดหนุนบุตร ได้ที่ไหน

  • กทม. สามารถลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด
  • พัทยา สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ต่างจังหวัด สามารถไปลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

 

ข้อแนะนำ

  • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
  • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 082-091-7245, 082-037-9767, 083-431-3533, 065-731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง.

 

เงินอุดหนุนบุตร

 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็ก และเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" โทรศัพท์หมายเลข 08-2091-7245, 08-2037- 9767, 08- 3431- 3533, 06 -5731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม