close sticky

นักศึกษา 4 สถาบัน ออกแถลงการณ์จี้ กกต. รับผิดชอบปมปัญหา "โป๊ะแตก" เลือกตั้ง

3
29 มี.ค. 62
ไม่เพียงแต่กระแสความไม่พอใจ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เพิ่มทวีคูณอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ จนเกิดการล่าชื่อผ่านเว็บไซต์ Change.org เพื่อเรียกร้องให้ กกต.ชุดปัจจุบันลาออกเท่านั้น แต่ความเคลื่อนไหวในฝากฝั่งของนักศึกษาก็เริ่มทวีความร้อนแรงขึ้นไม่แพ้กัน โดยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้พบการออกแถลงการณ์จากหลายมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงจุดยืนประณามการทำหน้าที่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. อาทิ..

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาแสดงความรับผิดชอบ โดยการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัย พิจารณาตัดสินปัญหาการเลือกตั้งโดยเคารพเจตจำนงของประชาชน เปิดเผยข้อมูลผลการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด และแสดงความรับผิดชอบอื่น ๆ อันสมควรต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ภายใต้หลักการการเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อทั้งประชาชนในประเทศ และประชาคมนานาชาติ เพื่อเป็นการจรรโลงประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มั่นคงถาวรสืบไปพรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ อันส่งผลอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเรียกร้องให้ กกต. ทบทวนบทบาทและหน้าที่และแสดงความรับผิดชอบ ต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หากไม่สามารถดำเนินการใดๆเพื่อชี้แจงข้อสงสัยให้ชัดแจ้งต่อประชาชน กกต.ทั้งคณะ ควรยุติบทบาทของตนเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในสิ่งที่เกิดขึ้น
ด้วยความเคารพต่อสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประณามการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้ ถึงความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในแง่ความสุจริตและเที่ยงธรรมของผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ทางองค์การฯ มีความประสงค์เป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าการทำงานนั้นต้องคำนึงถึงประชาชนและอยู่บนหลักของความสุจริตและเที่ยงธรรมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประณามการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้ ถึงความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในแง่ความสุจริตและเที่ยงธรรมของผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ทางองค์การฯ มีความประสงค์เป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าการทำงานนั้นต้องคำนึงถึงประชาชนและอยู่บนหลักของความสุจริตและเที่ยงธรรม


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่