รู้ไว้ก่อนไปลงคะแนน!! ใครบ้างที่ "มีสิทธิ-ไม่มีสิทธิ" ในการเลือกตั้ง

รู้ไว้ก่อนไปลงคะแนน!! ใครบ้างที่ "มีสิทธิ-ไม่มีสิทธิ" ในการเลือกตั้ง

3
22 มี.ค. 62
ในรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 95 ระบุว่า บุคคลผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เอาไว้ดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง

(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ยังระบุลักษณะของบุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง เอาไว้ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ชอบด้วยกฎหมาย

(4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่