advertisement

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งเปลี่ยนประตูทางเข้า ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา วันที่ 8-10 มิ.ย.นี้

8 มิ.ย. 65

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งเปลี่ยนประตูทางเข้า บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จากประตู 1 เป็น ประตู 2 ในวันที่ 8-10 มิ.ย. และตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. จะให้บริการที่ประตู 1 เช่นเดิม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้รับสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นาจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นจึงเปิดให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมีการปิดใช้พื้นที่ประตู 1 ชั่วคราวในวันที่ 8-10 มิ.ย. นี้ จึงขอแจ้งเปลี่ยนประตูทางเข้าบริการวัคซีนโมเดอร์นาจากประตู 1 เป็น ประตู 2 ในวันพุธที่ 8 ถึง ศุกร์ ที่ 10 มิ.ย. เวลา 09.00 - 15.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปจะเข้ารับบริการที่ประตู 2 ทั้งหมด แต่คัดกรอง แยกไปตามจุดฉีดวัคซีนแต่ละชนิด โมเดอร์นา จะเข้าฝั่งซ้าย ของประตู 2 ไฟเซอร์ จะเข้าฝั่งขวา ของประตู 2 และตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 มิ.ย. เป็นต้นไป จะกลับไปให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาที่ ประตู 1 เช่นเดิม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดบริการ Walk in วัคซีนโมเดอร์นาเข็มต่างๆ ดังนี้

เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน จะได้รับเป็นสูตรไขว้ (Md-Pz) เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา - เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่าง 28 วัน

เข็มที่ 2,3,4,5* วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ
1. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4 วัคซีนไฟเซอร์แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้
2. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส / ชั้นผิวหนัง


*ผู้ที่ประสงค์หรือต้องการรับวัคซีนที่มากกว่าเข็มที่ 4 สามารถขอปรึกษาแพทย์ก่อนได้ ทั้งจากระยะเวลาการให้วัคซีน ชนิดวัคซีน และจุดประสงค์การรับวัคซีน เช่น ผู้ที่อาจไปตรวจระดับภูมิคุ้มกันมาแล้วพบว่าภูมิคุ้มกันต่ำ หรือผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

การบริหารวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) รูปแบบการฉีดเป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส (IM) ปริมาตร 0.5 ml ขนาดยา 100 mcg
2. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส (IM) ปริมาตร 0.25 ml ขนาดยา 50 mcg
3. ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (ID) ปริมาตร 0.1 ml ขนาดยา 20 mcg

 

286838422_325155619780611_698

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่