พี่ศรี หาคนป้อง แง้มขอลูกความที่เคยช่วย ไม่เลือกพรรคการเมืองที่มารังแก

7 มิ.ย. 65

ศรีสุวรรณ เล็งขอความช่วยเหลือจากลูกความที่เคยช่วยคดี ไม่เลือกพรรคการเมืองที่เอาเรื่องส่วนตัวมารังแก หลังถูกยื่นยุบสมาคมฯ

 

หลังจากผ่านช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งในช่วงหนึ่งก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์ข้อความจนกลายเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโลกออนไลน์ พร้อมกับถูกชาวเน็ตตั้งแคมเปญถอดถอนออกจากตำแหน่ง จากกรณีที่ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เกี่ยวกับป้ายหาเสียงของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17

 

ต่อมา นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความชื่อดัง รับมอบหนังสือจาก พล.ต.อ เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ให้ยื่นหนังสือถึง อธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามที่เคยพูดเอาไว้

 

ล่าสุดวันที่ 7 มิ.ย.65 นายศรีสุวรรณได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก ศรีสุวรรณ จรรยา ระบุข้อความว่า "ต่อไปนี้อาจต้องรณรงค์ให้ลูกความที่พี่ศรีช่วยทำคดีทั่วประเทศ ไม่ให้เลือกพรรคการเมืองที่เอาเรื่องส่วนตัวมารังแกพี่ศรีสุวรรณจะได้หรือไม่?"

1654574027106

พร้อมทั้งยกบทบัญญัติเรื่องสิทธิบุคคลและชุมชน ในรัฐธรรมนูญ2560 มาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า

 

ไม่พูดมาก…เจ็บคอ…เอา รธน.2560 ม.41(2)(3) ม.42 ม.51 ม.78 ประกอบ ม.5 วรรคแรก ไปอ่านกันเอาเองครับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ

 

(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

 

มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น

 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด

 

มาตรา ๕๑ การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้น เป็นการทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม และเร่งรัดให้รัฐดําเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชน หรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

 

มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชน….. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ด้านต่าง ๆ …. และการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใด บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน

 

มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับ มิได้

1654574329123

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม