close sticky

ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพฯ

15 พ.ค. 65

ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง


ใกล้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกไปใช้สิทธิเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานครของเรา ก่อนจะออกไปใช้สิทธิเรามาดูขั้นตอนการเลือกตั้งกัน และอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองอุณหภูมิป้องกันโควิด 19


ขั้นตอนที่ 1


ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่ของตนเอง จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งให้เรียบร้อย


09-02


ขั้นตอนที่ 2


ยื่นหลักฐานแสดงตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ที่มีภาพถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ


09-03


ขั้นตอนที่ 3


ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ และรับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ


ในกรณีที่ย้ายเขตที่อยู่ใหม่ จะได้รับบัตรเลือกตั้งที่เขตที่อยู่ใหม่เพียงใบเดียว คือ บัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และจะต้องเดินทางไปยังเขตที่อยู่เดิมที่ได้ทำการเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร


09-04


ขั้นตอนที่ 4


เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องให้เต็มช่อง โดยทำเครื่องหมาย ดังนี้
- บัตรสีน้ำตาล เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกผู้สมัครได้ 1 คน เท่านั้น
- บัตรสีชมพู เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สามารถเลือกผู้สมัครได้เขตละ 1 คน ในเขตของตนเท่านั้น
- หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใดให้กากบาทที่ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน
แล้วพับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ ให้เรียบร้อย


09-05


ขั้นตอนที่ 5


หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเอง โดยจะต้องสังเกตหีบบัตร และหย่อนให้ถูกประเภทด้วย


09-06


09-07


ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะเสียงคุณสำคัญ


#เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม